Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud 2004–2017 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2006

Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud 2004–2017 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2006

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de Stichting DBC-Onderhoud 2004–2017 en de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2006 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina