Vaststellingsbesluit selectielijst Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vanaf 2013

Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vanaf 2013

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vanaf 2013 (1996) en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst

  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de onder hem ressorterende actoren, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat, de Bewaarders en de Notarissen op het beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975, Stcrt. 2005, 212.

wordt afgesloten per 1 januari 2013 voor de actoren waarvoor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zorgdrager is.

  • Uit de Selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 worden de handelingen met betrekking tot het centraal testamentenregister (handeling 73, 131 en 132, actor KNB) afgesloten per 1 januari 2013, Stcrt. 2007, 220.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Bijlage

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

Terug naar begin van de pagina