Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Geldend van 31-10-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 oktober 2017, nr. WJZ/17167197, houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Artikel 1

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer, is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken en Klimaat vastgestelde beleid in het bijzonder belast met beleid op het terrein van:

  • a. marktordening en mededinging;

  • b. consumenten;

  • c. post;

  • d. telecom;

  • e. aanbesteding;

  • f. aanpak van regeldruk;

  • g. midden- en kleinbedrijf, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en de Retail agenda;

  • h. digitalisering, waaronder beleid met betrekking tot digitale infrastructuur en cybersecurity;

  • i. Europese structuurfondsen;

  • j. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 oktober 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes