Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling geraamde gemiddelde nominale premie voor 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 oktober 2017, kenmerk 1248964-169715-Z, houdende vaststelling van de geraamde gemiddelde nominale premie voor 2018

Artikel 1

De geraamde gemiddelde nominale premie, bedoeld in artikel 2b, tweede lid, van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt voor het jaar 2018 vastgesteld op € 1.371.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B. Bruins