Besluit verlengen aanmeldingsprocedure voor ontwikkelscholen ex Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo

[Regeling vervalt per 01-08-2019.]
Geldend van 27-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 oktober 2017, nr. 1264876, inzake het verlengen van de aanmeldingsprocedure voor ontwikkelscholen, bedoeld in de Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op onderdeel 5, onder e, van bijlage 2 van de Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo;

Besluit:

Artikel 1. Verlenging aanmeldprocedure

De aanmeldingsprocedure voor ontwikkelscholen, bedoeld in bijlage 2, onderdeel 5, onder e, van de Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo, wordt verlengd tot 17 november 2017, 15.00 uur. Dit heeft mede tot gevolg dat de coördinatiegroep, in afwijking van onderdeel 4 van die bijlage uiterlijk op 31 januari 2018 bekendmaakt welke scholen als ontwikkelscholen zijn geselecteerd. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit, in afwijking van onderdeel 5, onder c, van die bijlage, voor 2 februari 2018 op alle besluiten ten aanzien van de selectie van de ontwikkelscholen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 13 oktober 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina