Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting [...] voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden, 1914–2008

Geldend van 24-10-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden, 1914–2008

De Nederlandsche Bank NV te Amsterdam

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d 3 juli 2017 met kenmerk 1198654

Besluit:

Tot de volgende beperking aan de openbaarheid van het

Archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden van de Nederlandsche Bank NV en voorganger, 1914–2008

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

96311

2084

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van Archief van de Nederlandsche Bank N.V. Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden van de Nederlandsche Bank NV en voorganger, 1914–2008’.

De Nederlandsche Bank N.V.

M.A. Deurloo