Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling maatregelen laagpathogene vogelgriep Sint Philipsland 2017[Regeling vervallen per 05-11-2017.]

Geldend van 13-10-2017 t/m 04-11-2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 oktober 2017, nr. WJZ/17161078, houdende specifieke maatregelen in het beperkingsgebied in verband met de bestrijding van laagpathogene aviaire influenza in Sint Philipsland (Regeling maatregelen laagpathogene vogelgriep Sint Philipsland 2017)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 05-11-2017]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • beperkingsgebied: gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • commercieel gehouden dieren: dieren bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van dieren voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

  • gevogelte: pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gefokt of gehouden;

  • gezelschapsdier: dier dat kennelijk is bestemd om te worden gehouden voor liefhebberij of gezelschap, met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II bij het Besluit houders van dieren opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine rat, tamme muis, cavia goudhamster of gerbil;

  • hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • inrichting: agrarische of andere locatie waar commercieel gehouden gevogelte of ander gevogelte wordt gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen, quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

  • mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

  • richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

  • vervoer: vervoer over de openbare weg, met of zonder vervoermiddel;

  • vervoermiddel: voertuig en materieel, met inbegrip van een combinatie van een voertuig en één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

  • vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw, met uitzondering van woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van gevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen.

 • 2 Onder vervoer wordt mede verstaan: aanvoer en afvoer.

Artikel 2. Aanwijzing beperkingsgebied [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 De Minister wijst aan als beperkingsgebied: het gebied, bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

 • 3 De artikelen 3 tot en met 9 zijn mede van toepassing op vervoer van dieren of producten als bedoeld in die artikelen van een locatie binnen een beperkingsgebied naar een locatie buiten die gebieden.

 • 4 Voor zover in het beperkingsgebied uit hoofde van andere regelgeving voorschriften ter preventie of bestrijding van aviaire influenza gelden, zijn telkens de meest verstrekkende voorschriften van toepassing.

§ 2. Vervoersbeperkingen [Vervallen per 05-11-2017]

Artikel 3. Vervoer gevogelte [Vervallen per 05-11-2017]

Het is verboden gevogelte te vervoeren.

Artikel 4. Vervoer eieren [Vervallen per 05-11-2017]

Het is verboden eieren te vervoeren vanaf een inrichting.

Artikel 5. Vervoer sperma gevogelte [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is verboden sperma van gevogelte te vervoeren vanaf of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien het sperma wordt opgehaald of afgeleverd aan de openbare weg.

Artikel 6. Vervoer gedomesticeerde zoogdieren [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is verboden gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op gedomesticeerde zoogdieren die worden vervoerd vanaf of naar een inrichting zonder commercieel gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren vanaf een inrichting, indien die dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren naar een inrichting, indien die dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is aanvoer of afvoer van gezelschapsdieren toegestaan, indien die dieren alleen toegang hebben tot voor mensen bestemde leefruimten, waar zij:

  • a. niet in contact komen met gevogelte, en

  • b. geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Artikel 7. Vervoer diervoeders [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is verboden diervoeders voor gevogelte of andere commercieel gehouden dieren te vervoeren vanaf of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan de in dat lid bedoelde diervoeders te vervoeren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, indien:

  • a. per door de vervoeder af te leggen route ten hoogste één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht, en

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 8. Vervoer melk [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is verboden rauwe melk of melkproducten te vervoeren vanaf een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in dat lid bedoelde vervoer toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 9. Vervoer en aanwenden mest [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte die afkomstig is van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het toegestaan de in dat lid bedoelde mest te vervoeren of aan te wenden, indien dat gebeurt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 10. Doorvoer [Vervallen per 05-11-2017]

In afwijking van de artikelen 3 tot en met 9 is doorgaand vervoer van de in die artikelen bedoelde dieren of producten door het beperkingsgebied toegestaan, indien in dat gebied niet wordt gestopt.

Artikel 11. Verplaatsen vervoermiddelen [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is verboden een vervoermiddel, gebruikt of kennelijk bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van dieren of producten, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 9, te verplaatsen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een in dat lid bedoeld vervoermiddel te verplaatsen ten behoeve van vervoer dat is toegestaan op grond van de artikelen 3 tot en met 9, indien dat vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

§ 3. Bezoek vogelverblijfplaatsen [Vervallen per 05-11-2017]

Artikel 12. Bezoekverbod [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte te betreden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek noodzakelijk is in het kader van diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van in de stal aanwezige personen;

  • b. het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker het bezoek registreert.

 • 3 In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b en c van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:

  • a. het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,

  • b. het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • c. de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht.

 • 5 Het is een houder van commercieel gehouden gevogelte verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes, tenzij het bezoek betreft als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid.

 • 6 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.

Artikel 13. Registratieplicht [Vervallen per 05-11-2017]

Een houder van commercieel gehouden gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan een vogelverblijfplaats, niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:

 • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

 • b. voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,

 • c. reden van het bezoek, en

 • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

§ 4. Overige voorschriften [Vervallen per 05-11-2017]

Artikel 14. Afscherm- en ophokplicht gevogelte [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Een houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen gevogelte en andere dieren die in de inrichting aanwezig zijn.

 • 2 Een houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen.

 • 3 Een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid is ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op houders van gevogelte, behorende tot de eendvogels (Anseriformes), fazanten (Phasianidae), en de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae), en van nandoes (Rheidae).

Artikel 15. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels [Vervallen per 05-11-2017]

 • 1 Jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op een plaats wordt verzameld.

Artikel 16. Inwerkingtreding [Vervallen per 05-11-2017]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Artikel 17. Citeertitel [Vervallen per 05-11-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling maatregelen laagpathogene vogelgriep Sint Philipsland 2017.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 2017

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid [Vervallen per 05-11-2017]

Ikm Gebiedsbeschrijving Sint Philipsland:

 • 1. Vanaf Krammersweg t.h.v. Laagbekken ‘Krammersluis’ water Grevelingen oversteken tot aan N257.

 • 2. N257 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Wateroever Tholen.

 • 3. Wateroever Tholen volgen in westelijke richting thv Lange kruisweg.

 • 4. Lange Kruisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Kruisweg.

 • 5. Korte kruisweg volgen in westelijke richting tot aan Henriettedijk.

 • 6. Henriettedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksweg N657.

 • 7. N657 volgen in westelijke richting tot aan Lageweg.

 • 8. Lageweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg.

 • 9. Langeweg volgen in westelijke richting tot aan Noordweg.

 • 10. Noordweg volgen in noordelijke richting tot aan Krammersweg.