Subsidieregeling VeiligheidNL

[Regeling vervalt per 01-10-2022.]
Geldend van 20-10-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/230864, houdende regels voor verstrekking van subsidie aan de Stichting VeiligheidNL (Subsidieregeling VeiligheidNL)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 2. Activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt

 • 1 De Minister kan aan de Stichting VeiligheidNL subsidie verstrekken voor:

  • a. het doen van onderzoek met betrekking tot vuurwerkletsel;

  • b. het geven van voorlichting ter voorkoming daarvan.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn te kwalificeren als economische activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele kosten

Als standaardberekeningswijzen voor de berekening van uurtarieven worden gehanteerd:

 • a. berekening op basis van integrale kostensystematiek;

 • b. berekening op basis van kosten per kostendrager vermeerderd met een forfaitair vastgestelde opslag voor indirecte kosten; of

 • c. een forfaitair vastgesteld uurtarief.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond voor 2017 bedraagt:

  • a. € 44.500 voor het doen van onderzoek;

  • b. € 77.924 voor het geven van voorlichting.

 • 2 De Minister stelt het subsidieplafond voor de jaren na 2017 vast en maakt dit bekend in de Staatscourant voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het wordt vastgesteld.

Artikel 5. Bevoorschotting

Gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening kan de Minister een voorschot verlenen van maximaal 80% van het in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen maximum subsidiebedrag.

Artikel 6. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2022 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina