Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022[Regeling vervalt per 01-01-2023.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/241941, houdende de subsidieverstrekking aan de Stichting CROW over de jaren 2018 tot en met 2022 inzake de OV-Klantenbarometer (Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake de OV-Klantenbarometer 2018–2022)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • OV-Klantenbarometer: landelijk klanttevredenheidsonderzoek in het openbaar vervoer;

 • Stichting CROW: Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, gevestigd te Ede.

Artikel 2. Doel van de subsidie

De minister kan Stichting CROW jaarlijks gedurende het tijdvak van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 op aanvraag subsidie verstrekken met als doel klanttevredenheid te onderzoeken in het openbaar vervoer en de resultaten daarvan te publiceren als de OV-Klantenbarometer.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Voor subsidieverstrekking komen in aanmerking:

 • a. activiteiten in het kader van de voorbereiding van het onderzoek, bedoeld in artikel 2, waaronder de activiteiten voor de vaststelling van de onderzoeksgebieden en het aantal te onderzoeken ritten en de vaststelling van de vragenlijst en de onderzoeksmethodiek;

 • b. activiteiten in het kader van het afnemen van de vragenlijsten onder reizigers in het openbaar vervoer;

 • c. activiteiten in het kader van het verwerken en analyseren van de gegevens die voortvloeien uit het onderzoek;

 • d. activiteiten in het kader van de presentatie van de onderzoeksresultaten, waaronder het opstellen van rapporten met landelijke cijfers en deelrapporten voor de afzonderlijke onderzoeksgebieden en het beantwoorden van vragen over de resultaten van het onderzoek en de onderzoeksmethodiek; en

 • e. het opzetten en onderhouden van een website waarmee de gegevens kunnen worden geraadpleegd.

Artikel 4. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 200.000,–.

 • 2 Subsidiabel zijn uitsluitend de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van activiteiten die op grond van deze regeling voor subsidieverstrekking in aanmerking komen.

 • 3 Verschuldigde btw komt uitsluitend voor subsidieverstrekking in aanmerking ingeval Stichting CROW de btw niet kan verrekenen met de door haar af te dragen omzetbelasting.

 • 4 De kosten die voor subsidieverstrekking in aanmerking komen worden door Stichting CROW berekend op basis van een voor de minister controleerbare methode, die is gebaseerd op bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Artikel 5. Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1 Stichting CROW dient de aanvraag tot subsidieverlening schriftelijk in bij de minister, uiterlijk dertien weken voorafgaand aan de aanvang van de subsidiabele activiteiten.

 • 2 De aanvraag bevat de volgende gegevens en bescheiden:

  • a. het bedrag van de gevraagde subsidie;

  • b. een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • c. een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze regeling;

  • d. een gespecificeerde begroting, die een toereikend inzicht geeft in de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • e. een tijdsplanning van de activiteit;

  • f. indien voorschotten worden gewenst, een weergave van de liquiditeitsbehoefte gedurende het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • g. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden gestort, inclusief een bewijs dat de bankrekening op naam van Stichting CROW staat; en

  • h. het inschrijfnummer van Stichting CROW bij de Kamer van Koophandel.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening behoeft niet te worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel.

 • 4 Indien Stichting CROW de subsidiabele activiteiten start in het eerste kwartaal van 2018, dient Stichting CROW, in afwijking van het eerst lid, de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk dertien weken na de dag van inwerkingtreding van deze regeling, in bij de minister.

Artikel 6. Beschikking tot subsidieverlening

 • 1 De minister stelt de beschikking tot subsidieverlening binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag vast.

 • 2 In de beschikking worden vermeld:

  • a. de te subsidiëren activiteiten;

  • b. het tijdstip waarop Stichting CROW gehouden is de activiteiten te hebben afgerond; en

  • c. het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 3 Voor zover de subsidie wordt verleend ten laste van de nog niet door de Staten-Generaal aangenomen rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Milieu, wordt in de beschikking tevens vermeld dat de subsidieverlening plaatsvindt onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld in de wet tot vaststelling van de rijksbegroting, onderdeel Infrastructuur en Milieu.

Artikel 7. Verplichtingen met betrekking tot administratie

 • 1 Stichting CROW voert een zodanige administratie dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan en dat de betalingen en ontvangsten voor zover deze betreffen het project OV- Klantenbarometer te onderscheiden zijn van de overige activiteiten van Stichting CROW.

 • 2 De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling bewaard.

Artikel 8. Informatieverstrekking aan derden

Met het oog op het actief verspreiden van de kennis ten behoeve van de decentrale overheden stelt Stichting CROW alle producten voortvloeiend uit het project aan eenieder gelijkelijk ter beschikking tegen ten hoogste een vergoeding van de verschaffingskosten.

Artikel 9. Verplichtingen met betrekking tot informatieverstrekking aan de minister

 • 1 Stichting CROW doet onverwijld een schriftelijke mededeling aan de minister van alle omstandigheden die van aanmerkelijke invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige aanwending daarvan en in het bijzonder van financiering van activiteiten van het project uit andere bronnen.

 • 2 Stichting CROW verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de activiteiten uit het project OV-Klantenbarometer.

 • 3 Stichting CROW stelt de minister vooraf schriftelijk op de hoogte in geval bekendheid wordt gegeven aan activiteiten uit het project met een politiek gevoelig of belangrijk beleidsmatig karakter.

Artikel 10. Overige verplichtingen

Stichting CROW is verplicht de activiteiten waarvoor subsidie is verleend uiterlijk een jaar na de dag van de beschikking tot subsidieverlening uitgevoerd te hebben.

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting

 • 1 Aan Stichting CROW wordt een voorschot verleend van honderd procent van het voor een kalenderjaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 Het voorschot wordt in termijnen betaald. Deze termijnen worden nader bepaald in de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 12. Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1 Stichting CROW dient uiterlijk dertien weken na afloop van het in artikel 6, tweede lid, onder b, genoemde tijdstip schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister.

 • 2 Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een activiteitenverslag gevoegd. Het verslag geeft inzicht in het verloop, de uitvoering en de resultaten van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en toont aan dat aan de verplichtingen verbonden aan de subsidieverstrekking is voldaan.

 • 3 De aanvraag tot subsidievaststelling behoeft niet vergezeld te gaan van een controleverklaring.

 • 4 De aanvraag tot subsidievaststelling behoeft niet te worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel.

Artikel 13. Beschikking tot subsidievaststelling

De minister stelt de beschikking tot subsidievaststelling vast binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 12.

Artikel 14. Voorschriften subsidieverstrekking

Met toepassing van artikel 16 van het Kaderbesluit subsidies I en M zijn de regels inzake een subsidie van € 25.000,– tot € 125.000,– van toepassing op aangevraagde en verleende subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 15. Evaluatieverslag

Vóór 1 januari 2023 publiceert de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de krachtens deze regeling verstrekte subsidie.

Artikel 16. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang 1 januari 2018.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum aangevraagde en verleende subsidies.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma