Regeling Age Friendly Cultural Cities

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 17-10-2017 t/m heden

Regeling Age Friendly Cultural Cities

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 oktober 2017;

besluit:

vast te stellen de Regeling Age Friendly Cultural Cities

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 • a. Adviescommissie: een externe adviescommissie als bedoeld in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • b. Algemeen Subsidiereglement: Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • c. Bestuur: bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • d. Fonds: stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • e. Actieve cultuurparticipatie door ouderen: kunstzinnige of erfgoedactiviteiten die door ouderen in de vrije tijd worden beoefend;

 • f. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • g. Nederland: Nederland, inclusief de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • h. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2. Doel

Met deze regeling wordt beoogd projecten te stimuleren en ondersteunen die tot doel hebben om samen met gemeenten en andere domeinen te werken aan het verduurzamen van actieve cultuurparticipatie door ouderen, binnen het (gemeentelijke) cultuur- en Wmo-beleid.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan in Nederland gevestigde culturele instellingen die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie.

Artikel 4. Aanvraagrondes

Er zijn aanvraagrondes voor:

 • a. de periode 2018–2019; en

 • b. de periode 2019–2020.

Artikel 5. Subsidieplafonds

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 520.000 en wordt als volgt verdeeld:

  • a. € 240.000 voor de periode 2018–2019;

  • b. € 280.000 voor de periode 2019–2020.

 • 2 Het bestuur kan de hoogte van de subsidieplafonds voor de verschillende periodes wijzigen.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en bijdrage gemeente

 • 1 De subsidie bedraagt € 40.000 per project. Per gemeente wordt aan ten hoogste één aanvrager subsidie toegekend.

 • 2 De deelnemende gemeente matcht € 40.000 voor de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van actieve ouderenparticipatie die onderdeel uitmaken van het gemeentelijke projectplan Age Friendly Cultural Cities. Daarnaast matcht de gemeente € 10.000 voor de flankerende activiteiten van het landelijke programma Age Friendly Cultural Cities.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:5 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

  • a. de deelnemende gemeente reeds heeft deelgenomen aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.

  • b. de deelnemende gemeente niet met cofinanciering als bedoeld in artikel 6, tweede lid bijdraagt aan het programma Age Friendly Cultural Cities.

  • c. door de betreffende gemeente geen ondertekende intentieverklaring voor het ingediende plan van de aanvrager is afgegeven.

  • d. voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, door het Fonds of door één van de andere publieke cultuurfondsen.

  • e. de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd.

 • 2 Subsidie kan worden geweigerd als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het Fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3 Subsidie kan tevens worden geweigerd als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling.

Artikel 8. Voorwaarden en beperkingen

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:

  • a. er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds wordt aangetoond; en

  • b. de aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten.

 • 3 Slechts variabele projectkosten komen voor subsidie in aanmerking.

 • 4 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project.

 • 5 Maximaal 10% van de totale kosten van het project mag bestaan uit materiaalkosten.

Artikel 9. Bijzondere verplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger werkt overeenkomstig de principes van de Governance Code Cultuur.

 • 2 De subsidieontvanger is verplicht:

  • a. deel te nemen aan een monitoring- en evaluatietraject;

  • b. tot kennisdeling van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt;

  • c. deel te nemen aan de intervisiebijeenkomsten.

Hoofdstuk 2. Aanvraag

Artikel 10. Aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend door een in Nederland gevestigde culturele instelling die zich conform haar doelstelling inzet voor actieve cultuurparticipatie.

Artikel 11. Indieningstermijnen

Een aanvraag kan worden ingediend:

 • a. van woensdag 1 november 2017 tot en met woensdag 29 november 2017;

 • b. van maandag 1 oktober 2018 tot en met woensdag 31 oktober 2018.

Artikel 12. Indieningsvereisten

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend via de website van het Fonds middels een digitaal aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag gaat ten minste vergezeld van een projectplan voor de gehele looptijd van het project, een ondertekende intentieovereenkomst met de betreffende gemeente en een sluitende begroting.

 • 3 Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 13. Looptijd project

 • 1 Projecten voor de periode 2018–2019 starten uiterlijk op 1 april 2018 en duren tot 31 december 2019.

 • 2 Projecten voor de periode 2019–2020 starten uiterlijk op 1 maart 2019 en duren tot 31 december 2020.

Artikel 14. Beoordelingscriteria

 • 1 Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. Inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag in relatie tot het doel van de regeling;

  • b. Samenwerking met de lokale gemeente en andere domeinen;

  • c. Duurzame verankering van van actieve cultuurparticipatie door ouderen binnen het gemeentelijk beleid

 • 2 Een aanvraag dient op alle criteria positief te zijn beoordeeld.

Artikel 15. Adviescommissie

Het bestuur legt aanvragen die voldoen aan de indieningsvereisten ter advisering voor aan een externe adviescommissie.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 18. Hardheidsclausule

Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen ten gunste van een aanvrager van bepalingen in deze regeling afwijken indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 19. Algemeen subsidiereglement

Voor zover deze regeling daar niet in voorziet zijn de bepalingen uit het Algemeen Subsidiereglement van toepassing.

Artikel 20. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 21. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond blijft het bepaalde in deze regeling van toepassing.

Artikel 22. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Age Friendly Cultural Cities

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

namens deze,

J.J.K. Knol

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina