Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz

Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7, artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de informatievoorziening van zorgaanbieders.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Zorgaanbieder:

  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

 • b. Retrospectief:

  de gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de laatste twee maanden.

 • c. Aanmeldingswachttijd:

  het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. De aanmeldingswachttijd wordt retrospectief berekend.

 • d. Behandelingswachttijd:

  het aantal weken tussen de eerste intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd wordt retrospectief berekend.

 • e. Vestigingslocatie:

  locatie waar geestelijke gezondheidszorg wordt geleverd.

 • f. Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg:

  geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, behalve de generalistische basis-ggz en crisis ggz. Dit omvat behandeling al dan niet gepaard met verblijf.

 • g. Generalistische basis-ggz:

  geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

 • h. Hoofddiagnosegroep:

  De 14 hoofddiagnosegroepen van de dbc-productstructuur, die zijn gebaseerd op de DSM-IV diagnosetyperingen; aandachtstekort-en gedrag, pervasief, overige stoornissen in de kindertijd, delirium dementie en overig, alcohol, overige aan een middel gebonden stoornissen, schizofrenie, depressie, bipolair en overig, angst, restgroep diagnoses, persoonlijkheid, somatoforme stoornissen en eetstoornissen. Wanneer in deze regeling verwezen wordt naar de hoofddiagnosegroep wordt de gestelde werkdiagnose bedoeld.

 • i. Treeknorm:

  de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de cliënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.1

 • j. Kwaliteitsstatuut:

  het statuut opgesteld door de zorgaanbieder. Dit moet voldoen aan het model kwaliteitsstatuut ggz, dat geregistreerd is in het openbare Register van het Kwaliteitsinstituut.2

 • k. Het format:

  het format dat door het veld, aan de hand van het model kwaliteitsstatuut ggz, is ontwikkeld en overeengekomen3. Het doel van dit format is de zorgaanbieder een structuur te geven die hij/zij nader uitwerkt tot een overzichtelijk en allesomvattend kwaliteitsstatuut, dat in lijn is met het model kwaliteitsstatuut ggz.

 • l. Kwaliteitsinstituut:

  het instituut, als onderdeel van Zorginstituut Nederland, dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.

 • m. Plaatsen op de website:

  de informatie kan zowel zelfstandig op de website staan als op de website geplaatst zijn in een los document.

 • n. Schriftelijk:

  zowel op papier als digitaal, bijvoorbeeld via e-mail of een brochure.

Artikel 2. Doel

Deze regeling beoogt de beschikbaarheid van informatie voor de (potentiële) cliënt en de verwijzer in de geestelijke gezondheidszorg te vergroten. Door het verplicht publiceren van de wachttijden worden de cliënt en verwijzer geïnformeerd over de wachttijd tot aan de intake en de start van de behandeling. Teneinde de begrijpelijkheid en de vergelijkbaarheid van de informatie te vergroten, en de NZa in staat te stellen de wachttijden nauwgezet te monitoren, verplicht de regeling zorgaanbieders deze informatie aan de NZa aan te leveren. Ook moeten zorgaanbieders de cliënt wijzen op de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling bij het overschrijven van de Treeknormen. Tenslotte wordt door de verplichte publicatie van het kwaliteitsstatuut de cliënt geïnformeerd over de wijze waarop de zorgverlening bij de zorgaanbieder is georganiseerd.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met dien verstande dat:

 • Artikel 4, 5 & 6 niet van toepassing is op zorgaanbieders die enkel crisis ggz leveren. Zij zijn uitgezonderd van de verplichting tot het publiceren en aanleveren van wachttijden.

 • Artikel 7 niet van toepassing is op zorgaanbieders die volgens de overgangsregeling 18-/18+4 zijn uitgezonderd van het hebben van een kwaliteitsstatuut.

Artikel 4. Verplichtingen – publiceren wachttijden

De zorgaanbieder publiceert op zijn website:

 • 1. Voor iedere vestigingslocatie en voor elke hoofddiagnosegroep, die wordt geleverd, de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd. Er zijn uitzonderingen voor de publicatie per vestigingslocatie en differentiatie naar hoofddiagnosegroepen te weten:

  • a. Clustering wachttijd vestigingslocaties:

   Het is toegestaan om de wachttijden van vestigingslocaties te clusteren tot een enkele wachttijd wanneer verschillende vestigingslocaties zich bevinden binnen één gemeente (of deelgemeente) of wanneer vestigingslocaties van een aanbieder zich in verschillende gemeentes, maar op maximaal tien kilometer afstand van elkaar bevinden.

  • b. Clustering hoofddiagnosegroepen:

   Als aanmeldingswachttijd en/of behandelingswachttijd niet verschillen per hoofddiagnosegroep, dan hoeft de aanmeldings- en behandelingswachttijd niet per hoofddiagnosegroep vermeld te worden.

  • c. Uitzondering generalistische basis-ggz:

   De aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd hoeft voor de generalistische basis ggz niet uitgesplitst te worden naar hoofddiagnosegroep.

 • 2. Indien de wachttijd afhankelijk is van de zorgverzekeraar, dan wordt de wachttijd voor cliënten van die betreffende zorgverzekeraar vermeld.

  Dit geldt voor zowel de aanmeldingswachttijd als de behandelingswachttijd.

 • 3. De datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.

 • 4. De publicatie van de wachttijden is in weken. Voor publicatie in weken worden de dagen omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.

 • 5. De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de eerste en de tiende dag van de maand.

 • 6. De wachttijdinformatie als bedoeld in dit artikel wordt aan de (potentiële) cliënt of verwijzer op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt in een vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.

Artikel 5. Aanleveren wachttijden

 • 1 Zorgaanbieders verstrekken eenmaal per maand elektronisch de wachttijdgegevens zoals genoemd in artikel 4. De levering hiervan vindt uiterlijk de tiende dag van de maand plaats.

 • 2 Aanlevering vindt plaats aan Vektis. De gegevens worden vervolgens door Vektis aan de NZa beschikbaar gesteld.

  Voor aanlevering aan Vektis wordt gebruik gemaakt van de meest recente aanleverspecificatie met de daarin opgenomen technische vereisten. Deze aanleverspecificatie ligt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling bij de NZa ter inzage.

  Op verzoek van een belanghebbende wordt dit format toegezonden.

  Het format kan worden geraadpleegd op www.vektis.nl en www.nza.nl

 • 3 Door de feitelijke verstrekking verklaart de zorgaanbieder de wachttijdgegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Artikel 6. Informatieplicht-mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling

 • 1 Een zorgaanbieder dient de volgende informatie (bij de wachttijd informatie) te publiceren op zijn website:

  ‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)’.

 • 2 Een zorgaanbieder is verplicht de cliënt mondeling of schriftelijk te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar, indien de aanmeldings- of behandelingswachttijden voor deze betreffende cliënt de Treeknorm overschrijden.

Artikel 7. Verplichtingen – publiceren kwaliteitsstatuut

 • 1 De zorgaanbieder plaatst zijn kwaliteitsstatuut op zijn website.

 • 2 Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft of op verzoek van eenieder, wordt het kwaliteitsstatuut door de zorgaanbieder aan eenieder schriftelijk verstrekt.

Artikel 8. Intrekking oude regeling en overgangsbepaling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘transparantieregeling zorgaanbieders ggz’, met kenmerk NR/REG-1731, ingetrokken.

De ‘transparantieregeling zorgaanbieders ggz’, met kenmerk NR/REG-1731, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Transparantieregeling zorgaanbieders ggz’.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Zie hierover ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018).

  ^ [1]
 2. Te raadplegen via www.zorginzicht.nl

  ^ [2]
 3. Er is een format voor vrijgevestigden en een format voor instellingen. Beiden zijn gepubliceerd op de website van het Zorginstituut, www.zorginzicht.nl.

  ^ [3]
 4. Deze overgangsregeling is overeengekomen door veldpartijen en opgenomen in het openbare Register van het Zorginstituut. Te raadplegen via www.zorginzicht.nl.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina