Besluit vaststelling selectielijst Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 1996–2010

Geldend van 15-10-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 1996–2010

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden over de periode 1996–2010 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2017

De Minister van Onderwijs en Wetenschap,

namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn Cultuur en Sport,

namens deze,

De plv. Secretaris-Generaal

G.E.A. van Craaikamp

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina