Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Geldend van 11-10-2017 t/m heden

Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;

Besluit:

Artikel I

Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor high – end TV- series is per 1 oktober 2017 € 10.000.000,– (zegge: tien miljoen euro).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2017.

Amsterdam, 2 oktober 2017

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/ Bestuurder