Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen

Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 oktober 2017, kenmerk 1223404-167183-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidzorg inzake tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 4 juli 2017 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over het voornemen een aanwijzing te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om voor diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen een maximumtarief vast te stellen (Kamerstukken II 2016/17, 29 248, nr. 305);

Gezien de Besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 september 2017 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast.

  • 2 De regels en beleidsregels van de zorgautoriteit die uitvoering geven aan deze aanwijzing treden in werking met ingang van het jaar 2019.

Artikel 3. prestatiebeschrijvingen

De zorgautoriteit stelt een of meer prestatiebeschrijvingen vast voor diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen.

Artikel 4. segmentindeling en tariefsoort

  • 1 Diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen behoort met ingang van het jaar 2019 tot het gereguleerde segment in de medisch specialistische zorg.

  • 2 Voor prestaties in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven.

Artikel 5. citeertitel

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

  1. Staatscourant 2014, 14914

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina