Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017

[Regeling vervalt per 03-11-2022.]
Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 september 2017 nr. BOACAT2017/055, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Haarlemmermeer

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Haarlemmermeer van 24 augustus 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van handhaver in dienst van de gemeente Haarlemmermeer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 55 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

 • 2 Maximaal 25 personen van de buitengewoon opsporingsambtenaren genoemd in artikel 4 zijn bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor zij zijn beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 en daarbij gebruikmaken van handboeien, een (korte) wapenstok. Deze bevoegdheden mogen slechts worden uitgeoefend in het beheersgebied van de Luchthaven Schiphol.

Artikel 7

 • 1 De gemeente Haarlemmermeer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer domein I Openbare Ruimte 2012 van 25 oktober 2012, nr. 5739634/Justis/12 zal vervallen op 3 november 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 november 2017 en vervalt met ingang van 3 november 2022.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer/Schiphol 2016 van 24 februari 2016 nr. BOACTA0216/016, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina