Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening ondervolmacht aan secretariaatsmedewerkers bedrijfsbureau

Geldend van 05-10-2017 t/m heden

Besluit van de directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies van 21 september 2017, kenmerk 1129617-163472-ESTT, houdende de verlening van ondervolmacht aan de secretariaatsmedewerkers van het bedrijfsbureau

De directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

De secretariaatsmedewerkers van het bedrijfsbureau ESTT hebben ondervolmacht ten aanzien van afhandeling van declaraties en vacatiegelden tot een bedrag van € 2.500 inclusief BTW.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

T.H. Maas

Voor akkoord,

De Secretaris-Generaal

E. Gerritsen