Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit financiële markten BES (invoering depositogarantiestelsel)[Regeling materieel uitgewerkt per 04-10-2022.]

Geldend van 04-10-2017 t/m heden

Besluit van 22 september 2017 tot wijziging van het Besluit financiële markten BES in verband met de invoering van het depositogarantiestelsel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 augustus 2017, 2017-0000159131, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 8:26, derde lid, van de Wet financiële markten BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 30 augustus 2017, No.W06.17.0253/III;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 september 2017, 2017-0000178220, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit financiële markten BES.]

Artikel II

Onze minister evalueert uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit de doeltreffendheid van de financiering van het depositogarantiestelsel in de praktijk, alsmede de mogelijkheid over te gaan tot ex ante financiering van het depositogarantiestelsel.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de derde oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok