Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanstelling geestelijk verzorgers

Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Regeling aanstelling geestelijk verzorgers

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op artikel 168 van het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

  • a. geestelijke verzorger: de ambtenaar bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, die is aangesteld als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht;

  • b. zendende instantie: het bestuur of zijn gemachtigde van een kerkgenootschap of genootschap op grondslag van levensbeschouwing.

Artikel 2

  • 1 In de akte van aanstelling tot geestelijk verzorger wordt de militaire rang vermeld waarmee deze in rang wordt gelijkgesteld.

  • 2 Een aanstelling tot geestelijk verzorger vindt niet plaats, voordat de zendende instantie schriftelijk haar goedkeuring daaraan heeft gehecht.

  • 3 Aan de in het tweede lid bedoelde goedkeuring kunnen bepalingen en bedingen worden verbonden die als aanstellingsvereisten gelden.

  • 4 Een schriftelijke intrekking door de zendende instantie van de in het tweede lid bedoelde goedkeuring staat gelijk aan het verlies van een aanstellingsvereiste.

Artikel 3

De aanstelling als geestelijk verzorger laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de zendende instantie en de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid, welke aan de functie verbonden is.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

De Staatssecretaris van Defensie

Voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Volkers