Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW

Geldend van 03-10-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 augustus 2017, nr. FEZ/1237396, tot doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW

Artikel 1

Aan de directeur Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt mandaat verleend tot aanwijzing en tot intrekking van een zodanige aanwijzing van een kasbeheerder en plaatsvervangend kasbeheerder, ten behoeve van de taken en verantwoordelijkheden van het Financieel Diensten Centrum.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2017. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2017, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt daarbij terug tot en met 1 september 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de secretaris-generaal,

M. Hammersma

Terug naar begin van de pagina