Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd

[Regeling vervalt per 06-10-2020.]
Geldend van 02-08-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017 nr. BOACAT2017/063, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Artikel 2

De personen in dienst van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd die op basis van hun functie zijn belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

 • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 De inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 2015 van 1 oktober 2015, kenmerk BOACAT2015/050 wordt ingetrokken

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 6 oktober 2020.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina