Instellingsbesluit Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

Geldend van 30-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2017, kenmerk 1227587-167457-GMT, houdende instelling van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1. Platform: het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • 2. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

 • 1 Ingesteld wordt het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

 • 2 Voor de uitvoering van zijn taak bestaat het Platform uit een Platformvergadering.

Artikel 3

 • 1 Het Platform heeft tot taak om binnen het huidige zorgsysteem en binnen de kaders van de geneesmiddelenvisie van het kabinet de decentrale inkoop van dure geneesmiddelen te optimaliseren. Het Platform pakt daartoe de vier volgende in kaart gebrachte thema’s en bijbehorende knelpunten aan:

  • Vertrouwen;

  • Diversiteit in de aanpak van de inkoop van dure geneesmiddelen;

  • Omgang met inkoopvoordelen;

  • Slagkracht.

 • 2 Vanwege de nauwe relatie tussen inkoop en gebruik van dure geneesmiddelen, kan het Platform tevens, in het verlengde van het door de Minister gepresenteerde Actieplan gepast gebruik geneesmiddelen, thema’s en knelpunten op het gebied van gepast gebruik die in organisaties spelen aan pakken.

Artikel 4

 • 1 De Platformvergadering bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, tevens de voorzitter van het Platform, alsmede uit sleutelfiguren op het gebied van de inkoop van dure geneesmiddelen en gepast gebruik, vertegenwoordigers van daartoe door de voorzitter aangezochte organisaties en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 De voorzitter van het Platform wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 5

 • 1 De voorzitter van de Platformvergadering bewaakt, uit hoofde van zijn voorzittersrol, de voortgang van het Platform.

 • 2 Het Platform rapporteert aan de Minister over de voortgang van zijn activiteiten. Deze rapportages vinden plaats via het Platform en met een door het Platform vastgestelde frequentie, doch tenminste éénmaal per jaar.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde rapportages worden meegenomen in de voortgangsrapportages over de geneesmiddelenvisie die periodiek door de Minister worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Artikel 6

De archiefbescheiden van het Platform worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2017.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina