Regeling bekostiging exploitatiekosten vo

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 25-08-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2017, nr. VO 1238651, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2017 en 2018 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Kalenderjaar 2018

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op € 17.447,90 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. Bedragen per leerling

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdeling of profiel zoals aangegeven in kolom II van tabel 1.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet is de som van de bedragen per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdeling of profiel zoals aangegeven in de kolommen I en III van tabel 1.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van tabel 1 betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein en overige exploitatiekosten.

 • 6 Welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de relevante schoolsoorten, leerjaren, afdelingen en profielen, zoals die in tabel 1 zijn opgenomen, is vermeld in bijlage 2.

  Tabel 1, behorende bij artikel 5

  Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdeling en profielen in euro’s:

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren, afdeling en profiel

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  201,85

  152,55

  456,47

  810,87

  2

  vwo, havo of mavo*

  3 t/m 6

  166,83

  123,34

  380,82

  670,99

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s, Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten.

  208,41

  152,55

  643,03

  1.003,99

  4

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. afdeling Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

  b. isp landbouw breed, en

  profiel Groen

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. VM2: is beëindigd,

  d. Experiment doorlopende leerlijnen

  173,38

  152,55

  876,71

  1.202,64

  5

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. VM2: is beëindigd,

  z. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport,

  Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie,

  Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

  299,83

  283,22

  1.286,83

  1.869,88

  6

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen, en

  profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

  246,39

  322,18

  1.917,82

  2.486,39

  7

  praktijkonderwijs

  alle inschrijvingsjaren

  223,25

  152,55

  863,54

  1.239,34

  8

  ondersteuningsbedrag lwoo en pro

  alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

   

  178,65

  * de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 5 worden de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw, afdelingen en profielen als volgt vastgesteld:

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van het profiel Groen, de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van:

Experiment doorlopende leerlijnen

173,38

123,34

596,96

893,68

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

178,65

Artikel 7. Lesmateriaal

 • 1 Met inachtneming van artikel 6e van de wet wordt voor het schooljaar 2018–2019 een bedrag betaalbaar gesteld van € 311,39 per leerling. Op schoolniveau wordt het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2017 aan een school of scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs vermenigvuldigd met het bedrag, bedoeld in de eerste volzin. Het op deze wijze berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni 2018 aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of scholengemeenschap betaalbaar gesteld.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

Indien de minister op grond van artikel 85a van de wet aan het bevoegd gezag van een school met een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 17.447,90 per nevenvestiging.

Artikel 9. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

In geval de minister ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, wordt aan het bevoegd gezag aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 12.284,58 per school.

Artikel 9a. Betaalritme bekostiging exploitatiekosten

De maandelijkse betaling van de bekostiging voor exploitatiekosten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 8 en 9 geschiedt in twaalf gelijke termijnen.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

 • 1 Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage 1. behorend bij artikel 2 van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018

Onderstaand zijn de verhoogde bekostigingsbedragen voor de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2017 opgenomen; de verhoging met € 17,2 mln. is het gevolg van het beschikbaar stellen van de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2017.

De bedragen uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017, zijn als volgt gewijzigd:

Het bedrag, genoemd in artikel 3 (bedrag per school), wordt € 19.112,17.

Het bedrag, genoemd in artikel 4 (bedrag per school afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte), wordt € 17.447,90.

Het bedrag, genoemd in artikel 5, vijfde lid (bedrag per leerling regionale ondersteuning), wordt € 14.

De bedragen, genoemd in Tabel 1, behorende bij artikel 5, en in artikel 6 (bedragen per leerling), komen als volgt te luiden:

Groep

schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

201,85

152,55

456,47

810,87

2

vwo, havo of mavo*

3 t/m 6

166,83

123,34

380,82

670,99

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en

profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn,

Dienstverlening en producten.

208,41

152,55

643,03

1.003,99

4

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. landbouw en natuurlijke omgeving en voedsel

b. isp landbouw breed, en profiel Groen

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

c. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

d. Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

173,38

152,55

876,71

1.202,64

5

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. bouwtechniek

b. metaaltechniek

c. elektrotechniek

d. voertuigentechniek

e. installatietechniek

f. transport en logistiek

g. isp bouw breed

h. isp metalektro

i. isp instalektro

j. verzorging

k. uiterlijke verzorging

l. isp zorg en welzijn breed

m. mode en commercie

n. consumptief

o. isp consumptief breed

p. handel en verkoop

q. administratie

r. isp handel en administratie

s. isp techniek breed

t. ict

u. sport, dienstverlening en veiligheid

v. technologie en commercie

w. technologie en dienstverlening

x. dienstverlening en commercie

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

y. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg techniek, zorg en welzijn, economie, intersectoraal programma

z. Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

299,83

283,22

1.286,83

1.869,88

6

vbo*

3 en 4 van de afdeling:

a. grafimedia

alle leerjaren van de afdeling:

b. nautisch onderwijs

c. Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en

profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

246,39

322,18

1.917,82

2.486,39

7

praktijkonderwijs

alle inschrijvingsjaren

223,25

152,55

863,54

1.239,34

8

ondersteunings-bedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

178,65

9

vbo aan een categoriale vbo-school voor landbouw

alle leerjaren van de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel of profiel Groen en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

Experiment doorlopende leerlijnen en Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

173,38

123,34

596,96

893,68

10

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

 

178,65

* de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Het bedrag, genoemd in artikel 7 (lesmateriaal), wordt € 311,39.

Het bedrag, genoemd in artikel 8 (aanvullende bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak), wordt € 17.447,90.

Het bedrag, genoemd in artikel 9 (aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm), wordt € 12.284,58.

Bijlage 2. behorend bij artikel 5, zesde lid, van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leer-werktrajecten en entreeopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

onderwijsinhoudcode

onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802,

4011, 4021, 4031, 4040

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,

0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0400,

0700, 0800, 0801, 0802,

0803,

4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045

2210, 4050,4055

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen isp’s, experiment doorlopende leerlijnen, (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781,

3413, 3423, 3441, 3442, 3443, 3444, 3453, 3463, 3473,

4711, 4712, 4731, 4732, 4751, 4752, 4791, 4792,

6031, 6131, 6231, 6431, 6531, 6631, 6931

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381,

3313, 3323, 3341, 3342, 3343, 3344, 3353, 3363, 3373,

4611, 4612, 4631, 4632, 4651, 4652, 4691, 4692,

6075, 6175, 6275, 6475, 6575, 6675, 6975

4.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel of profiel Groen

2871, 2971, 3071, 3271

6711, 6721, 6731, 7711, 7721

2471, 2571, 2671, 3171

6755, 6765, 6775, 7755, 7765

4.b

Vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281,

4771, 4772, 4773

2481, 2581, 2681, 3181,

4671, 4672, 4673

4.c

Vbo

5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Landb. LNO

4371

4271

5.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5.s

Vbo

3 en 4 van het isp techniek breed

3411, 3412, 3414

3311, 3312, 3314

5.t

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s ict

3421, 3422, 3424

3321, 3322, 3324

5.u

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s sport, dienstverlening en veiligheid

3431, 3432, 3434

3331, 3332, 3334

5.v

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s technologie en commercie

3451, 3452, 3454

3351, 3352, 3354

5.w

Vbo

3 en 4 van de intersectorale programma’s technologie en dienstverlening

3461, 3462, 3464

3361, 3362, 3364

5.x

Vbo

3 en 4 van de afdeling dienstverlening en commercie

3471, 3472, 3474

3371, 3372, 3374

5.y

Vbo

5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Techn., ZrgWlz., Ec., Intersect. Prog.

4311, 4331, 4351, 4391

4211, 4231, 4251, 4291

5.z

Vbo

Experiment doorlopende leerlijnen, (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

4511, 4512, 4513, 4531, 4532, 4533, 4551, 4552, 4553, 4571, 4572, 4573,

4591, 4592, 4593, 4713, 4733, 4753, 4793,

6011, 6021, 6111, 6121,

6211, 6221, 6411, 6421,

6511, 6521, 6611, 6621,

6911, 6921, 7011, 7021, 7111, 7121,

7211, 7221, 7411, 7421, 7511, 7521, 7611, 7621,

7911, 7921

4411, 4412, 4413, 4431, 4432,

4433, 4451, 4452, 4453, 4471, 4472, 4473, 4491, 4492, 4493, 4613, 4633, 4653, 4693,

6055, 6065, 6155, 6165,

6255, 6265, 6455, 6465,

6555, 6565, 6655, 6665,

6955, 6965, 7055, 7065, 7155,

7165, 7255, 7265, 7455, 7465, 7555, 7565, 7655, 7665, 7955, 7965

6.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling grafimedia

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en profiel Media, vormgeving en ict

2816, 2916, 3016, 3216

6311, 6321, 6331, 7311, 7321

2416, 2516, 2616, 3116

6355, 6365, 6375, 7355, 7365

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

Experiment doorlopende leerlijnen en (pilot) vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo, en profiel Maritiem en techniek

1908, 1915, 1916, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

6811, 6821, 6831, 7811, 7821

1393, 1394, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

6855, 6865, 6875, 7855, 7865

7

Praktijkonderwijs

kent geen leerjaren

0090

 
Terug naar begin van de pagina