Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (implementatie Richtlijn (EU) 2015/1787)

Geldend van 27-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 september 2017, nr. IENM/BSK-2017/134679, houdende wijziging van de Drinkwaterregeling ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEU 2015, L 260)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEU 2015, L 260) en artikel 14 van het Drinkwaterbesluit;

BESLUIT:

Artikel II

De minimumprestatiekenmerken ‘juistheid’, ‘precisie’ en ‘aantoonbaarheidsgrens’ van bijlage 4, tabel I, en de daarbij horende noten 2, 3, en 4 blijven tot en met 31 december 2019 van toepassing op bijlage 4, tabel I, zoals die luidden op 26 oktober 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina