Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo[Regeling vervalt per 01-08-2019.]

Geldend van 14-09-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017, nr. PO/1249865, houdende regels voor subsidieverstrekking voor curriculumontwikkeling voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs in het kader van landelijke curriculumontwikkeling (Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan ten behoeve van de ontwikkeling van het curriculum in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor activiteiten die in de periode van 1 februari 2018 tot en met 28 februari 2019 worden verricht en betrekking hebben op:

 • a. de vervanging van een leraar of schoolleider, in dienst van het bevoegd gezag, om deze deel te laten nemen aan een ontwikkelteam; of

 • b. de vervanging van een leraar of schoolleider, in dienst van het bevoegd gezag, om bij te dragen aan curriculumontwikkeling op ontwikkelschool.

Artikel 4. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is een bedrag van € 4,2 miljoen beschikbaar.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De minister voorziet in een beslissing op aanvragen die overeenkomstig de reglementen zijn geselecteerd.

Artikel 6. Subsidieverplichtingen

 • 1 Het bevoegd gezag van een leraar die deelneemt aan een ontwikkelteam houdt zich aan de regels en verplichtingen, bedoeld in het Reglement selectie van ontwikkelteams.

 • 2 Het bevoegd gezag van een ontwikkelschool houdt zich aan de regels en verplichtingen, bedoeld in het Reglement selectie van ontwikkelscholen.

 • 3 Het bevoegd gezag maakt er melding van bij de minister, indien een leraar of schoolleider de deelname aan het ontwikkelteam beëindigt. Met inachtneming van de reservelijst, bedoeld in onderdeel 5f van bijlage 1 bij de Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo, kan de minister in dat geval een vervangende leraar of schoolleider aanwijzen om deel te nemen aan het betreffende ontwikkelteam. De eerder ingediende aanvraag geldt in dat geval als aanvraag. De betreffende bevoegde gezagen verrekenen het subsidiebedrag in onderling overleg naar rato van de door de leraar of schoolleider ingezette uren.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag vindt plaats overeenkomstig het Reglement selectie van ontwikkelteams en het Reglementen selectie van ontwikkelscholen.

Artikel 8. Subsidiebedrag

 • 1 Per individu van een ontwikkelteam bedraagt het subsidiebedrag:

  Subsidiebedrag voor ontwikkelteams per leraar of schoolleider

  leraar primair onderwijs

  € 10.527

  schoolleider primair onderwijs

  € 13.497

  leraar voortgezet onderwijs

  € 13.448

  schoolleider voortgezet onderwijs

  € 15.588

 • 2 Per ontwikkelschool per leergebied bedraagt het subsidiebedrag:

  Subsidiebedrag voor ontwikkelscholen

  primair onderwijs

  € 25.373

  voortgezet onderwijs

  € 29.399

Artikel 9. Subsidieverlening, betaling, besteding en vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld voor 1 januari 2018. De minister betaalt het subsidiebedrag ineens voor 1 juli 2018. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 10. Verantwoording

De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker