Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit huurcommissie

Geldend van 13-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 augustus 2017, kenmerk 2017-0000385971, houdende aanwijzing van de huurcommissie als instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit huurcommissie)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit huurcommissie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk