Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 supplementair[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 09-09-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2017, kenmerk 1223176-167144-I-LZ, houdende regels voor het verhogen van subsidies ten behoeve van eerstelijns verblijf in 2016 (Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 supplementair)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Het Zorginstituut kan de verleende subsidie ambtshalve verhogen tot het bedrag, berekend overeenkomstig artikel 6.5, eerste lid, van de subsidieregeling.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2018]

De subsidieregeling is van toepassing op de subsidie die met inachtneming van deze regeling is verhoogd.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn vastgesteld.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016 supplementair.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn