Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2023.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 19 augustus 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wegens leerlingendaling noodzakelijk is om de vorming van samenwerkingsscholen te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel III. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel V. Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel VI. Samenloop Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VIa. Samenloop initiatiefwetsvoorstel Ypma, Voordewind en Rog

[Red: Wijzigt deze wet en de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra en Wet op het primair onderwijs (bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen) (Stb. 2017/289).]

Artikel VII. De Wet van 11 oktober 2012 (Stb. 2012, 533)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

Artikel VIIa. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VIII. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 augustus 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de zevende september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok