Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ

Geldend van 02-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 augustus 2017, kenmerk IGZ/B&B 2017-2031244, houdende de instelling van de Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Taak en samenstelling van de commissie

Artikel 2

Er is een commissie die de Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg desgevraagd adviseert over de afhandeling van klachten over een gedraging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg respectievelijk de Inspectie Jeugdzorg.

Artikel 3

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, plaatsvervangend voorzitter, tevens lid, en meerdere andere leden.

  • 2 Op voordracht van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg gezamenlijk benoemt de Minister de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de andere leden.

  • 3 De voorzitter kan indien nodig andere leden als plaatsvervangend voorzitter voor een hoorzitting aanwijzen.

  • 4 De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de andere leden zijn niet werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Inspectie Jeugdzorg.

  • 5 De benoemingen gelden voor een periode van vier jaar. De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en andere leden kunnen tussentijds op eigen verzoek door de Minister worden ontslagen. Herbenoeming is mogelijk.

Artikel 4

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De secretaris van de commissie is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de commissie.

Artikel 5

  • 1. De commissie behandelt een klacht in de samenstelling van een voorzitter en twee leden en neemt hierbij de expertise van de leden in ogenschouw in relatie tot de voorliggende klacht. Tevens zijn zij niet betrokken (geweest) bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft.

  • 2. Indien de aard van de klacht dit toelaat, kan de voorzitter besluiten de klacht te behandelen in enkelvoudige samenstelling.

Artikel 6

De commissie stelt een reglement op omtrent haar werkwijze.

Artikel 7

De toegekende vergoeding per vergadering aan de voorzitter en de leden bedraagt het maximum percentage zoals opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Het Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ van 27 november 2007, nr. IGZ/JZH-2007-63258 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers