Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening concessie aan N.V. Luchthaven Lelystad voor aanleg en instandhouding [...] start- en landingsbaan t.b.v. uitbreiding luchthaven

Geldend van 31-08-2017 t/m heden

Besluit van 19 augustus 2017, houdende verlening van een concessie aan N.V. Luchthaven Lelystad voor de aanleg en instandhouding van naderingsverlichting voor de start- en landingsbaan ten behoeve van de uitbreiding van luchthaven Lelystad in de gemeente Lelystad

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 6 juli 2017, nr. IENM/BSK-2017/159715, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan N.V. Luchthaven Lelystad wordt een concessie als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht verleend voor de aanleg en instandhouding van naderingsverlichting met de daarbij behorende werken, voor de start- en landingsbaan van luchthaven Lelystad in de gemeente Lelystad.

Artikel 2

  • 1 De concessie geldt ook voor rechtsopvolgers van de concessionaris onder algemene titel. Van rechtsopvolging wordt onverwijld mededeling gedaan aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

  • 2 De concessie kan slechts worden overgedragen na schriftelijke toestemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 3

De aanleg van de naderingsverlichting zal zo veel mogelijk geschieden over het tracé dat aan beide zijden van de start- en landingsbaan een lengte van 900 meter heeft, waarvan een gedeelte van 600 meter gelegen is in het verlengde van de start- en landingsbaan, zoals dat op de bij dit besluit behorende bijlage is aangegeven.

Artikel 4

De concessionaris is gehouden de naderingsverlichting en de daarbij behorende werken aan te leggen, te wijzigen en in stand te houden overeenkomstig de voorschriften en aanbevelingen voor precision approach category I lighting systems, als bedoeld in hoofdstuk 5 van deel I (Aerodrome Design and Operations) van bijlage 14 bij het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, Stb. 1947, H 165 of aan gelijkwaardige normen mits op basis daarvan een geldig veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 8.1a, vierde lid, van de Wet luchtvaart is afgegeven.

Artikel 5

  • 1 Ten behoeve van de uitoefening van het toezicht verleent de concessionaris toegang tot de werken en relevante bescheiden aan de daartoe bevoegde ambtenaren.

  • 2 Schadevergoedingen en alle kosten, waartoe de aanleg, het onderhoud of het herstel van de naderingsverlichting en de daarbij behorende werken aanleiding geven, komen uitsluitend ten laste van de concessionaris.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en zal worden uitgereikt aan N.V. Luchthaven Lelystad.

De Minister van Infrastructuur en Milieu is gemachtigd om, zo er tegen dit besluit bezwaren worden ingediend, namens Ons de bezwaarprocedure uit te voeren en indien de bezwaren geen aanleiding geven tot herroeping van dit besluit, namens Ons op de bezwaren te beslissen.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Wassenaar, 19 augustus 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Bijlage als bedoeld in artikel 3

Bijlage 259065.png