Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, 2017

[Regeling vervallen per 28-12-2017.]
Geldend van 31-08-2017 t/m 27-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 augustus 2017, nr. 17122018 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-12-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Roundup Evolution ter bestrijding van Japanse duizendknoop (Fallopiaspp.) in de gemeente Amersfoort door middel van injectie.

Artikel 2

[Vervallen per 28-12-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 28-12-2017]

Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2017 en vervalt op 28 december 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 28-12-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van Japanse duizendknoop in de gemeente Amersfoort, 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Roundup Evolution (11 228N)

[Vervallen per 28-12-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 28-12-2017]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik door middel van injectie in de stengel van Japanse duizendknoop in de Gemeente Amersfoort onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Holle stengels

Pleksgewijze injectie in de stengel

Japanse duizendknoop

20 ml middel in 100 ml water (injectie van 5-10 ml oplossing)

1x per 12 maanden

Terug naar begin van de pagina