Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit van 1 augustus 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/8563, houdende de aanwijzing van inspecteurs die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet (Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 58, eerste lid, onder a, van de Kernenergiewet;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing

  • 1 De ambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die overeenkomstig artikel 10 van de Kernenergiewet aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ter beschikking zijn gesteld en die werkzaam zijn in de functie van inspecteur, zijn belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Kernenergiewet is bepaald.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn tevens belast met het toezicht op de bescherming tegen de risico‚Äôs van ioniserende straling van de werknemers in inrichtingen waarvoor een vergunning krachtens artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet is verleend.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter