Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Buitenland

Geldend van 10-08-2017 t/m heden

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Buitenland

De manager afdeling Backoffice voor de buitenlandregelingen;

Gezien de in artikel 15 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 20171 neergelegde toestemming van de voorzitter van het CAK aan de manager van de afdeling Backoffice om voor de aan hem toegekende bevoegdheden ondermandaat te verlenen;

Gezien artikel 20, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 2017, waarbij aan hem mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van de in dat artikellid genoemde primaire personeelsbesluiten;

Besluit:

Artikel 1. definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het Besluit: het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK van 10 augustus 2017.

 • b. manager: de manager van de afdeling Backoffice voor de buitenlandregelingen.

 • c. teammanager: de teammanagers van de afdeling Backoffice voor de buitenlandregelingen.

 • d. adviseur B: de adviseur B binnen Verzekering Burgers/Planning & Control.

 • e. adviesmedewerker A: de adviesmedewerker A van de afdeling Backoffice voor de buitenlandregelingen.

 • f. adviesmedewerker B: de adviesmedewerkers B van de afdeling Backoffice voor de buitenlandregelingen.

Artikel 2. primaire personeelsbesluiten

De manager verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de rechtspositieregelingen voor medewerkers van de afdeling die ambtenaar zijn;

 • voor het nemen van besluiten tot wijziging van de werktijden en daarmee samenhangende bezoldiging, met inachtneming van de geldende formaties en budgetten;

 • voor het nemen van schadebesluiten in verband met betaling, invordering of terugvordering en het vaststellen van beleidsregels, indien deze direct samenhangen met besluiten als bedoeld in het eerste sub;

aan de teammanager, de adviseur B, de adviesmedewerker A en de adviesmedewerker B.

Artikel 3. informatie

De teammanager, de adviseur B, de adviesmedewerker A en de adviesmedewerker B informeren de manager desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en de machtiging.

Artikel 4. bekendmaking

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directie van het CAK, aan de afdeling Interne Controle en aan degenen aan wie krachtens deze regeling ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5. inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 augustus 2017.

Den Haag, 10 augustus 2017

Het CAK,

L.J. Loohuis

manager van de afdeling Backoffice

 • ^ [1]

  Gepubliceerd in Staatscourant 2017, nr. 44061, 1 augustus 2017.