Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Geldend van 23-03-2013 t/m heden

Regeling van de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 12 maart 2013, nr. 354898/13/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de secretaris-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling SG Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013)

Artikel 1

 • 1 Van het ingevolge artikel 2 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 aan de secretaris-generaal verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Wetgeving en Juridisch Zaken;

  • b. de directeur Europese en Internationale Aangelegenheden;

  • c. de directeur Strategie;

  • d. de directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum;

  • e. de directeur Bestuursondersteuning;

  • f. de directeur Voorlichting;

  • g. het hoofd bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs.

Artikel 2

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder de secretaris-generaal ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

 • 1 Aan de secretaris-generaal blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens functionarissen op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie of bureau;

  • b. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder b, heeft de in artikel 1, eerste lid, onder f genoemde ambtenaar de bevoegdheid tot inhuur van communicatieadvies.

Artikel 5

De Mandaatregeling stafdirecties, cluster SG, Justitie 2005, de Mandaatregeling directie Voorlichting 2011, de Mandaatregeling DGWIAV Justitie en de Ondermandaatregeling SG aan DWJZ worden ingetrokken.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel 1, tweede lid en derde lid, terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het ministerie ter inzage.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

P. Cloo.

Bijlage 1

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]

Bijlage 2

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.]