Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-08-2019.]
Geldend van 08-08-2017 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 juli 2017, nr. MinBuza-2017.912328 , tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies1 geldt voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond van € 2 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Namens deze,

De plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R. Buijs

  1. Stcrt 2016, 11200; 2017, 11298

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina