Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming[Regeling vervallen per 14-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2017.]

Geldend van 01-08-2017 t/m 13-11-2017

Besluit van 1 augustus 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2017/8564, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan leden, afdelingshoofden en inspecteurs van de ANVS (Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste tot en met derde lid, 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS en artikel 3 van het Bestuursreglement ANVS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 14-11-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • afdelingshoofd: afdelingshoofd van de ANVS als bedoeld in paragraaf 2.2.2 en Bijlage B van het Organisatiebesluit ANVS 2017;

 • ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Kernenergiewet;

 • lid van de ANVS: lid van de ANVS als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Kernenergiewet;

 • inspecteur: ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing ANVS-toezichthouders Kernenergiewet.

Artikel 2. Mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging leden ANVS [Vervallen per 14-11-2017]

 • 1 Aan elk van de leden van de ANVS wordt:

  • a. mandaat en ondermandaat verleend voor het nemen van de beschikkingen waartoe de ANVS bevoegd is te besluiten;

  • b. volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

  • c. machtiging verleend voor het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn,

  voor zover dat tot de taak van het desbetreffende lid van de ANVS behoort.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd is het andere afdelingshoofd bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

Artikel 3. Mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging afdelingshoofden [Vervallen per 14-11-2017]

 • 1 Aan elk van de afdelingshoofden van de ANVS wordt:

  • a. mandaat en ondermandaat verleend voor het nemen van de beschikkingen waartoe de ANVS bevoegd is te besluiten,

  • b. volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

  • c. machtiging verleend voor het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn,

  voor zover dat tot de taak van het desbetreffende afdelingshoofd behoort.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd is elk van de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van alle afdelingshoofden is elk van de leden van de ANVS bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

Artikel 4. Ondermandaat en machtiging inspecteurs [Vervallen per 14-11-2017]

 • 1 Aan de inspecteurs wordt voor spoedeisende gevallen ondermandaat verleend voor het opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van hetgeen bij of krachtens de Kernenergiewet is bepaald. Artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat niet het opleggen van een last onder dwangsom.

 • 3 Aan de inspecteurs wordt voor de gevallen, bedoeld in het eerste lid, machtiging verleend voor het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en die met die gevallen samenhangen.

Artikel 5. Bezwaar [Vervallen per 14-11-2017]

 • 2 In afwijking van het eerste lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen, of

  • b. in de hiĆ«rarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 6. Informatieplicht [Vervallen per 14-11-2017]

De leden van de ANVS, de afdelingshoofden en de inspecteurs zijn verplicht de ANVS te informeren over de gebruikmaking van de ondergemandateerde bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, en 4, eerste lid.

Artikel 7. Wijze van ondertekening [Vervallen per 14-11-2017]

 • 1 In geval van mandaat of machtiging, geschiedt het in een document vastleggen van een besluit of een andere handeling dan een besluit of een privaatrechtelijke handeling op briefpapier van de ANVS met het hoofd: AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING.

 • 2 In geval van mandaat of machtiging luidt de ondertekening als volgt:

  DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde of gemachtigde functionaris.

 • 3 In geval van plaatsvervanging bij mandaat of machtiging bevat de ondertekening zowel een aanduiding van de plaatsvervanger als degene die bij afwezigheid of verhindering wordt vervangen.

Artikel 8 [Vervallen per 14-11-2017]

Het Ondermandaatbesluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding [Vervallen per 14-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 14-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter