Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2

Geldend van 19-07-2017 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01281, houdende vaststelling van de syllabus centraal examen Engels referentieniveau B2 bij centrale examinering in het mbo (Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens, en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 6 juli 2017, kenmerk 1221513;

Besluit:

Artikel 1. Syllabus

De syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2 wordt vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2. Bekendmaking en inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De in artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op www.examenbladmbo.nl.

  • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B2.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Terug naar begin van de pagina