Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid [...] en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017

[Regeling vervalt per 18-09-2022.]
Geldend van 18-09-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 juli 2017 nr. BOACAT2017/045, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul in het domein I, Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Teamleider Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul van 13 juni 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Limburgen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Toezichthouder integraal-Boa Domein I in dienst van de afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De gemeente Valkenburg aan de Geul brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2012 van 10 september 2012 nr. 5737649/Justis/12, zal vervallen op 18 september 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 september 2017 en vervalt met ingang van 18 september 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina