Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017

Geldend van 18-07-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2017, nr. 2091347 houdende verlening van mandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging ten aanzien van de beheersaangelegenheden van de Autoriteit persoonsgegevens (Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017)

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. Autoriteit: het College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens en aangeduid als Autoriteit persoonsgegevens op grond van artikel 51, vierde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • b. beheersaangelegenheid: taak die in het kader van het beheer wordt verricht binnen het secretariaat als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • c. mandaat: de bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie besluiten te nemen;

  • d. volmacht: de bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • e. machtiging: de bevoegdheid om namens de Minister van Veiligheid en Justitie handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

Aan de voorzitter van de Autoriteit wordt mandaat verleend ten aanzien van de beheersaangelegenheden van de Autoriteit.

Artikel 3

  • 1. De voorzitter van de Autoriteit wordt toegestaan om het aan hem in artikel 2 verleende mandaat door te geven aan de directeur van de Autoriteit.

  • 2. De directeur van de Autoriteit wordt toegestaan om het aan hem verleende ondermandaat aan de onder hem ressorterende functionarissen die binnen het secretariaat van de Autoriteit belast zijn met beheerstaken door te geven voor specifiek omschreven taken.

Artikel 4

De voorzitter van de Autoriteit wordt aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de bij het secretariaat werkzame ambtenaren.

Artikel 5

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen handelen bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden binnen de door de directeur Rechtsbestel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgestelde financiële kaders voor het beheer van de Autoriteit.

Artikel 6

Voor de toepassing van dit besluit en de op grond daarvan verleende ondermandaten worden met mandaat en ondermandaat gelijkgesteld volmacht en machtiging.

Artikel 7

Vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit van kracht zijnde ondermandaten, volmachten en machtigingen met betrekking tot beheersaangelegenheden van de Autoriteit blijven van kracht totdat op grond van dit besluit is voorzien in ondermandaat, volmacht of machtiging.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina