Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma’s filosofie voor havo en vwo)[Regeling vervalt per 01-08-2019.]

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2017, nr. VO/1188661, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het aanpassen van de examenprogramma’s filosofie voor havo en vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO BES.

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Intrekking regelingen

Artikel III. Overgangsbepaling

Artikel IV. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker