Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit uitvoering verordening marktmisbruik

Geldend van 12-07-2017 t/m heden

Besluit van 26 juni 2017 ter uitvoering van verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Besluit uitvoering verordening marktmisbruik)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 februari 2017, 2017-0000032643, directie Financiële Markten;

Gelet op verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173), artikel 106, achtste lid, van de Pensioenwet, de artikelen 1:3a, vierde lid, 1:24, derde lid, 1:25, derde lid, 1:80, onderdeel b, 1:81, tweede en derde lid, 1:82, tweede lid, 1:88a, 1:97, derde lid, onderdeel b, 3:5, vierde lid, 3:9, derde lid, 3:99, derde lid, 4:10, derde lid, 4:14, tweede lid, 5:25w, tweede lid, 5:68, eerste lid, 5:76, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 3, vierde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, artikel 110c, achtste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de artikelen 25, tweede lid, en 30, derde lid, van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2017, nr. W06.17.0057/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 21 juni 2017, 2017-0000117965, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit marktmisbruik Wft.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit openbare biedingen Wft.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel XIII

Indien de toezichthouder naar aanleiding van een bezwaar- of beroepprocedure een nieuw besluit neemt over het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht, die is opgelegd voor inwerkingtreding van dit besluit, zijn op dat nieuwe besluit de regels over openbaarmaking van toepassing die golden op het tijdstip dat het bestreden besluit werd genomen.

Artikel XIV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 juni 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de elfde juli 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff