Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst voor de gemeentelijke en intergemeentelijke organen over de periode vanaf 1 januari 2017

Geldend van 08-07-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst voor de gemeentelijke en intergemeentelijke organen over de periode vanaf 1 januari 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen over de periode vanaf 1 januari 2017 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor de in Bijlage 1 bij de selectielijst genoemde gemeentelijke organen en in Bijlage 2 bij de selectielijst genoemde intergemeentelijke organen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]