Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van Chinese kool tegen koolvlieg, 2017

[Regeling vervallen per 02-10-2017.]
Geldend van 02-07-2017 t/m 01-10-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 30 juni 2017, nr. 17104508, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van Chinese kool tegen koolvlieg (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van Chinese kool tegen koolvlieg, 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 02-10-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Tracer ter bescherming van de onbedekte teelt van Chinese kool tegen koolvlieg (Delia radicum).

Artikel 2

[Vervallen per 02-10-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 02-10-2017]

Dit besluit treedt in werking op 2 juli 2017 en vervalt op 2 oktober 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 02-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van Chinese kool tegen koolvlieg, 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Tracer (12567 N)

[Vervallen per 02-10-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 02-10-2017]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-

gebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Chinese kool (onbedekt)

Gewasbehandeling

Koolvlieg (Delia radicum)

0,2 l/ha

0,2 l/ha

2 per 12 maanden

10

3

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 02-10-2017]

Toepassing in de onbedekte teelt van Chinese kool is uitsluitend toegestaan tot gewasstadium BBCH 40 (begin kropvorming).

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van Chinese kool uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van overkapte beddenspuit.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen (onbedekte teelten). Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina