Call for proposals Take-off fase 1 – Haalbaarheidsstudies TO2 – Ronde 1 – Najaar 2017

Geldend van 05-07-2017 t/m heden

Call for proposals Take-off fase 1 – Haalbaarheidsstudies TO2 – Ronde 1 – Najaar 2017

1. Inleiding

1.1. Achtergrond

Het programma Take-off TO2 richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2 instellingen. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen.

Take-off TO2 is een wetenschaps-breed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Medewerkers van NWO-Domein TTW (TTW), NWO-domein SGW en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering.

Het Take-off programma bestaat uit twee onderdelen: fase 1 – haalbaarheidsstudies en fase 2 – vroegefasetrajecten. In deze call for proposals wordt fase 1- haalbaarheidsstudies- toegelicht.

Het onderdeel fase 1 – haalbaarheidsstudies wordt via de RvB NWO gefinancierd door de Minister van Economische Zaken1 en wordt door NWO-domein TTW in mandaat uitgevoerd. Aanpassingen van Titel 3.16 in de regeling Nationale EZ-subsidies geeft de mogelijkheid tot het uitvoeren van Take-off haalbaarheidstudies voor TO2-innovatieve starters.

1.2. Doelstelling Take-off fase 1 – haalbaarheidsstudies

Het Take-off TO2 programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies met een maximale omvang van € 40.000 aan TO2 innovatie starters2 voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen.

Een vroegefasetraject bestaat uit de stappen en activiteiten om te zorgen dat het idee/concept commercieel levensvatbaar wordt, dat het proces of de dienst met succes de markt op kan en gaat, dat de onderneming zal groeien en dat er geld zal worden verdiend.

Het gaat bij de haalbaarheidsstudie om een strategische rapportage waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse, de reële inschatting van de praktische en commerciële mogelijkheden van de door een start-up voorgenomen activiteiten worden beschreven. In dit rapport dient aandacht te worden besteed aan de belangrijkste vooronderstellingen van de case, gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders) en een itererende ontwikkel- en ontwerpaanpak.

Voorts kan de subsidie worden gebruikt voor opleiding in ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van tools die gebaseerd zijn op onderzoek (bijv. het ontwikkelen van een game).

Aan het einde van de haalbaarheidsstudie zijn in ieder geval twee deelrapporten opgesteld.

 • 1. Een strategische rapportage met de resultaten van de haalbaarheidsstudie;

 • 2. Opzet voor een businessplan met bijbehorende presentatie dat, desgewenst kan worden gebruikt bij een fase 2 aanvraag;

De haalbaarheidsstudies kunnen bij positieve resultaten aanleiding zijn voor het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject (fase2), het andere onderdeel van het programma Take-off.

1.3. Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor de 1e ronde van Take-off TO2 fase 1 – haalbaarheidsstudies bedraagt € 740.000,– verdeelt over één ronde. Een fase 1 aanvraag heeft een omvang van minimaal € 20.000,– en maximaal € 40.000,–.

1.4. Geldigheidsduur call for proposals

Deze call for proposals geldt voor ronde van Take-off TO2 fase 1: haalbaarheidsstudies. De call staat open vanaf 22 juni 2017. De verplichte indiening van de intentieverklaring sluit op 5 september 14:00u CEST, 2017. De sluitingsdatum voor het indienen van de volledige aanvragen is 3 oktober 2017 om 14:00u CEST.

1.5. Scope en duur

Take-off TO2 is een nieuw programma voor 2017 en kent in beginsel een ronde voor de haalbaarheidsstudies. Na iedere ronde wordt het verloop ervan geëvalueerd en worden, indien nodig, onderdelen van het programma aangepast. De verwachting is dat na 2017 en jaar 2 rondes voor twee onderdelen van het programma Take-off plaatsvinden.

Take-off haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies worden binnen zes maanden na honorering gestart en lopen maximaal zes maanden.

Bij de haalbaarheidsstudie gaat het om een strategische rapportage dat in ieder geval het volgende bevat:

 • de reële inschatting van de praktische en commerciële mogelijkheden van de door de start-up voorgenomen activiteiten op basis van een systematisch opgezette en afgeronde analyse;

 • de belangrijkste vooronderstellingen van de case;

 • gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders);

 • een itererende ontwikkel- en ontwerpaanpak;

Voorts kan de subsidie worden gebruikt voor opleiding in ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van tools die gebaseerd zijn op onderzoek (bijv. het ontwikkelen van een game).

Aan het einde van de haalbaarheidsstudie zijn in ieder geval twee deelrapporten opgesteld.

 • 1. Een strategische rapportage met de resultaten van de haalbaarheidsstudie;

 • 2. Opzet voor een businessplan met bijbehorende presentatie dat kan worden gebruikt bij een fase 2 aanvraag;

De haalbaarheidsstudies kunnen bij positieve resultaten aanleiding zijn voor het indienen van een aanvraag voor een vroegefasetraject, het andere onderdeel van het Take-off programma.

1.6. Tijdpad

Het tijdpad voor de 1e ronde ronde Take-off TO2 fase 1 – haalbaarheidsstudies:

22 juni 2017

Openstelling call

5 september 2017 14:00u CEST

Deadline indiening intentieverklaring

3 oktober 2017 14:00u CEST

Deadline indiening volledige aanvragen

November 2017

Periode interviewdagen

11 december 2017

Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

2. Richtlijnen voor het aanvragen fase 1 – haalbaarheidsstudies

2.1. Wie kan aanvragen

Financiering voor de haalbaarheidsstudie (fase1) kan worden aangevraagd door een startende onderneming die kennis heeft overgenomen of bezit van een TO2 instelling. Er wordt gevraagd voor een sterke verstandshouding tussen onderzoekers TO2 instellingen samen met een startende onderneming (jonger dan 5 jaar) of onderneming in oprichting. Bij elke aanvraag zijn minimaal twee entiteiten betrokken, waarvan de hoofdaanvrager afkomstig is van de startup. De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, zowel in inhoudelijke als in financiële zin.

Een aanvraag kan worden ingediend door een TO2-innovatieve starter die voldoet aan de volgende voorwaarden. De TO2-innovatie starter is:

 • 1. Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn, die voldoet aan de vereisten voor een innovatieve onderneming als bedoeld in artikel 2, onderdeel 80, van de algemene groepsvrijstellingsverordening van de commissie nr. 651/2014, die tevens starter is, als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van die verordening (zie bijlage 5.3);

 • 2. De (mede)oprichter van een startende onderneming die minder dat 5 jaar staat ingeschreven bij de KvK. Een B.V. heeft voorkeur i.v.m. aansprakelijkheid en persoonlijk risico. De onderneming moet -of bestaan, -of in oprichting zijn. De onderneming kan alleen in oprichting zijn als reeds een KvK nummer bekend is. In beide gevallen dient een KVK nummer beschikbaar te zijn. Aanvragen van startups in oprichting zonder KVK nummer worden niet in behandeling genomen;

 • 3. De TO2-innovatieve starter is een persoon die economische activiteiten verricht en aldus een ondernemer is, op voorwaarde dat voldaan is aan deze verordening. Het kan ook een kleine onderneming zijn die minder dan vijf jaar bestaat op het tijdstip dat de steun wordt toegekend en die innovatief is3 3. De noviteit van de starter zal expliciet beoordeeld worden in de Take-off- aanvraagprocedure. Als de starter een ‘verklaring speur- en ontwikkelingswerk’ (S&O-verklaring, WBSO subsidie) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft, kan deze als bewijs van noviteit aan de aanvraag toegevoegd worden;

De economische activiteiten van de TO2-innovatieve starter komen rechtstreeks en onmiddellijk voort uit onderzoek van één van onderstaande kennisinstellingen:

 • ECN: Energieonderzoek Centrum Nederland

 • Deltares

 • DLO: Dienst Landbouwkunding Onderzoek

 • WUR: Wageningen University & Research centre

 • MARIN: Maritime Research Institute Netherlands

 • NLR: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

 • TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

Deze relatie blijkt uit een overeenkomst tussen beide die bij de aanvraag dient te worden meegestuurd. De starter bouwt specifiek voort op deze kennis.

2.2. Wat kan aangevraagd worden

Verstrekt worden subsidies tot maximaal € 40.000,- ter vergoeding van tot maximaal 100% van de gemaakte projectkosten. De volgende kostensoorten worden geaccepteerd:

 • Eigen arbeidskosten van de aanvrager en loonkosten van personeel in dienst van

 • de onderneming/startup4

 • Kosten van derden, voor zover zij projectactiviteiten uitvoeren in opdracht van de aanvrager, maximaal € 125 per uur;

 • Kosten van gebruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen;

 • Investeringen in apparatuur en uitrusting. Deze dienen eigendom te worden van de startup;

 • Reis- en verblijfskosten;

 • Kosten voor octrooibescherming gedurende de looptijd van de studie, mits de octrooi in bezit is van de startup;

 • Overige direct aan het project gerelateerde kosten. Ook vallen onder deze post studiekosten zoals het opdoen van ondernemersvaardigheden;

De genoemde kostensoorten dienen in de aanvraag nader gespecificeerd te worden. Niet vergoed worden:

 • Algemene bedrijfskosten (zoals oprichtings-, notaris-, accountant- en administratiekosten, etc.);

 • Kosten gemaakt voorafgaand aan de honorering;

2.3. Wanneer kan aangevraagd worden

De 1e ronde Take-off TO2 fase 1 wordt op 22 juni 2017 opengesteld. Voor dat u een aanvraag kunt indienen moet u eerst een intentieverklaring indienen, de deadline hiervoor is 5 september 2017, 14:00 uur CEST. Na ontvangst van de intentieverklaring door NWO domein TTW kan de aanvraag tot uiterlijk 3 oktober 2017, 14.00 uur CEST worden ingediend.

2.4. Het doen van een aanvraag

Het doen van een aanvraag bestaat uit twee stappen: 1) het indienen van een intentieverklaring en 2) het indienen van de volledige aanvraag.

2.4.1. Stap 1: Intentieverklaring

De intentieverklaring betreft een “expression of interest” bedoeld om:

 • Eerder inzicht te krijgen bij TTW in het aantal en de aard van in behandeling te nemen aanvragen en de capaciteitsplanning daar op te kunnen afstemmen.

 • Een contactmoment met de aanvragers te creëren waardoor het voor NWO-TTW mogelijk wordt om eerder de volledigheid/ontvankelijkheid van de voorgenomen aanvraag te kunnen toetsen

 • De aanvrager in de gelegenheid te stellen de bij indiening benodigde informatie te completeren voor de definitieve deadline

Een intentieverklaring bestaat uit:

 • 1) Het intentieverklaringsformulier ‘Take-off-intentieverklaring-fase 1- haalbaarheidsstudie-ronde1 TO2’ met:

  • Gegevens over de hoofdaanvrager en de start-up;

  • Gegevens van de kennisinstelling en de connectie met de start-up;

  • Een getekend document tussen de TO2 instelling en de startup: een overeenkomst of getekende brief waarmee de TO2 kennisinstelling verklaart de kennis aan de startup beschikbaar te willen stellen of over te dragen;

De uiterste indien datum voor de intentieverklaring is 5 september 2017 14:00u CEST, een maand voor de indieningsdatum van het volledige voorstel. Zonder ingediende intentieverklaring kan geen volledige aanvraag worden ingediend. Het e-mail adres waarnaar de intentieverklaring opgestuurd dient te worden is Take-off@nwo.nl.

2.4.2. Stap 2: De volledige aanvraag

Uw volledige aanvraag bestaat uit twee delen:

 • 1) Een volledig ingevuld en van alle benodigde handtekeningen voorzien aanvraagformulier, met inbegrip van alle verplichtte en eventuele optionele bijlagen.

  • Het aanvraagformulier ‘Take-off-aanvraagformulier-fase1-haalbaarheidsstudie-ronde1 TO2’, kunt u downloaden van de website www.stw.nl/takeoff. Alleen aanvragen die met het aanvraagformulier zijn ingevuld worden in behandeling genomen. Het complete aanvraagformulier wordt als één PDF bestand via ISAAC ingediend. Het pdf-document mag op geen enkele wijze beveiligd zijn om een goede verwerking van uw aanvraag te garanderen;

 • 2) Een volledig ingevulde factscheet

  • Deze kunt u bij het indienen van de aanvraag direct in het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC in vullen. Er is geen seperaat formulier;

Indien een video onderdeel is van de aanvraag kan deze in overleg met TTW worden opgenomen in de aanvraag en desgewenst worden getoond aan de Adviescommissie als onderdeel van het interview. De video mag maximaal 2 minuten zijn.

Let op: De video is optioneel en dient niet ter vervanging van de bestaande eisen voor indiening en ontvankelijkheid. Het wel of niet indienen van een video is geen criteria in de beoordeling.

2.5. Indienen via het online aanvraagsysteem ISAAC

2.5.1. Indienen van de intentieverklaring

De intentieverklaring dient uiterlijk 5 september 2017 14:00u CEST, 1 maand voorafgaande van de deadline van de volledige aanvraag, via e-mail te worden opgestuurd. De intentieverklaring kan gestuurd worden naar Take-off@nwo.nl. Na ontvangst van de intentie verklaring krijgt de hoofdaanvrager een reply mail met hierin de link naar de ISAAC pagina voor het indienen van de volledige aanvraag.

2.5.2. Indienen van de volledige aanvraag

Het indienen van de volledige aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC helpdesk, zie 4.1.2.

3. Beoordelingsprocedure fase 1 − haalbaarheidsstudies

3.1. Algemeen

Het Take-off-budget voor haalbaarheidsstudies valt onder mandaat van het bestuur van de Technologiestichting NWO-domein TTW (TTW). Om die reden treedt het TTW- Bestuur op als besluitvormend orgaan van het Take-off programmaonderdeel haalbaarheidsstudies en vindt de uitvoering van het onderdeel plaats onder primaire verantwoordelijkheid van het TTW-Bestuur. Het TTW-Bestuur wordt ondersteund door het Take-off bureau, bestaande uit medewerkers van NWO-domein TTW, NWO-domein SGW en ZonMw.

3.2. Adviescommissie

Bij de beoordeling van de aanvragen geeft de Adviescommissie Take-off TO2, hierna: de Adviescommissie, advies aan het TTW-Bestuur. De Adviescommissie wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

Bij alle beoordelingen door de Adviescommissie worden de NWO Gedragscode Belangenverstrengeling nageleefd.

3.3. Intentieverklaring

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de intentieverklaring stuurt TTW een reactie met hierin de link naar de naar de ISAAC pagina voor het indienen van de volledige aanvraag.

De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om eventueel ontbrekenende informatie te completeren ruim voor de sluitingsdatum voor het indienen van de volledige aanvraag.

3.4. Voorselectie

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er meer dan vier keer zoveel volledige voorstellen worden ingediend als kunnen worden gefinancierd. NWO-domein TTW behoudt zich het recht voor om een voorselectie uit te voeren.

3.5. Toets op ontvankelijkheid en schriftelijke beoordeling

Bij de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen voor haalbaarheidsstudies wordt allereerst gekeken naar een aantal voornamelijk formele vereisten die worden gesteld aan de aanvraag, zijnde:

 • De aanvraag is voor de deadline ingediend;

 • De aanvraag is correct en volledig opgesteld;

 • De aanvraag is volgens het opgegeven format;

 • De aanvraag is ingediend door daartoe bevoegde instanties of personen (zie 3.1: Wie kan aanvragen);

 • De aanvraag is gebaseerd op eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek binnen een kennisinstelling;

 • De aangevraagde kosten mogen niet hoger zijn dan € 40.000;

 • De tarieven overschrijden niet de daartoe gestelde maxima (zie 2.2: Wat kan aangevraagd worden);

Vervolgens wordt door de Adviescommissie per aanvraag een rapport met schriftelijke bevindingen opgesteld aan de hand van de gestelde criteria (zie 3.9). Deze bevindingen worden naar de aanvragers gezonden. De aanvragers kunnen de bevindingen gebruiken ter voorbereiding op het interview.

3.6. Interviews en rangschikking

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag. Indien een video is ingestuurd kan deze, in overleg met de desbtereffende secretaris, aan de commissie worden getoond. De leden van de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen scoren individueel de aanvragen op de rangschikkingscriteria (zie 3.9) en geven hier een korte motivering bij. De gemiddelde cijfers zijn de basis voor een rangorde aan het eind van de interviews, waarna een advies wordt gegeven of een voorstel voor honorering in aanmerking zou moeten komen. De rangorde en de adviezen worden door de Adviescommissie besproken, waarna de Adviescommissie een finale rangorde opstelt.

3.7. Besluitvorming en bekendmaking

De Adviescommissie stelt het honoreringsadvies aan het TTW-Bestuur op met inachtneming van het voor de ronde gereserveerde budget. Het TTW-Bestuur toetst de gevolgde procedure en neemt – op basis van een door de Adviescommissie opgesteld honoreringsadvies – een besluit over de aanvragen. Binnen enkele dagen daarna zullen de indieners niet-officieel per email over het besluit worden geïnformeerd. De officiële bekendmaking volgt later via een schriftelijk subsidieverleningsbesluit of afwijzingsbesluit.

3.9. Rangschikkingscriteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off TO2 fase 1 – haalbaarheidstudies zijn:

 • 1. Kennisbasis en innovativiteit

  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;

  • vernieuwende elementen;

 • 2. Commercieel potentieel

  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;

  • markt- en commerciële perspectieven;

 • 3. Kwaliteiten van het team

  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;

  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;

  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team

 • 4. Kwaliteit van het projectplan

  • praktische en economische aanpak;

  • activiteitenplan;

  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

De wegingsfactor van de beoordelingscriteria is 1:1:1:1.

4. Contact en overige informatie

4.1. Contact

4.1.1. Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over Programma Take-off en deze call for proposals neemt u contact op met:

Algemeen coördinator Take-off Program Officer: Xavier Weenink Tel: 030 6001 242

E-mail: x.weenink@nwo.nl

Programma Assistent: Yvonne van Scharenburg Tel: 030 6001 267

E-mail: y.vanscharenburg@nwo.nl

Secretaris Take-off Bèta & Techniek cluster Program Officer: Wouter Segeth

Tel: 030 6001 274

E-mail: w.segeth@nwo.nl

Secretaris Take-off cluster Life Sciences Beleidsmedewerker: Jacqueline Selhorst Tel: 070 3495 170

E-mail: selhorst@zonmw.nl

Secretaris Take-off alfa/gamma cluster Beleidsmedewerker: Anne Cukier Tel: 070 3440 503

E-mail: a.cukier@nwo.nl

4.1.2. Technische vragen over het online aanvraagsysteem ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-696 47 47.

Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

4.2. Overige informatie

Meer informatie over het programma Take-off kunt u vinden op de websites www.nwo.nl/takeoff en www.stw.nl/takeoff.

5. Bijlagen

5.1. Richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor een haalbaarheidsstudie

De richtlijnen omtrent het opstellen van een aanvraag van een haalbaarheidsstudie worden opgenomen in het aanvraagformulier. Hiervoor kunt u terecht op de website www.stw.nl/takeoff.

5.2. Richtlijnen voor het opstellen van een aanvraag voor een vroegefasetraject

Aanvrager dient gebruik te maken van het vastgestelde aanvraagformulier en de daarin gevraagde bijlagen bij zijn aanvraag te overleggen. In de toelichting op het formulier wordt toelichting op de gevraagde bijlagen gegeven. U vindt het formulier op de website www.stw.nl/takeoff.

5.3. Relevante delen algemene groepsvrijstellingsverordening indien de subsidie aan een bedrijf wordt toegekend (AGVV nr. 651/2014)

Artikel 2, onderdeel 80:

„innovatieve onderneming”: een onderneming:

 • a) die aan de hand van een door een externe deskundige uitgevoerde evaluatie kan aantonen dat zij in de voorzienbare toekomst producten, diensten of procedés zal ontwikkelen die in technologisch opzicht nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de huidige stand van de techniek in deze sector, en die een risico op technologische of industriële mislukking inhouden, of

 • b) waarvan de kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten minste 10% bedragen van haar totale exploitatiekosten in ten minste één van de drie jaren voorafgaande aan de toekenning van de steun of, in het geval van een startende onderneming zonder enige financiële voorgeschiedenis, bij de audit van haar lopende belastingjaar, gecertificeerd door een onafhankelijke accountant;

Artikel 22 Starterssteun

 • 1. Regelingen inzake starterssteun zijn verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, van het Verdrag en zijn van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag vrijgesteld, mits de in dit artikel en in hoofdstuk I vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.

 • 2. In aanmerking komen niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen tot vijf jaar na hun registratie, die nog geen winst hebben uitgekeerd en niet uit een fusie zijn ontstaan. Voor in aanmerking komende ondernemingen die zich niet hoeven te laten registreren, kan de periode van vijf jaar om in aanmerking te komen, geacht worden aan te vangen op het tijdstip dat de onderneming ofwel haar economische activiteiten aanvangt of belastingplichtig wordt voor haar economische activiteiten.

 • 3. Starterssteun heeft de vorm van:

  • a) leningen tegen een rente die niet marktconform is, met een looptijd van tien jaar en voor een nominaal bedrag van ten hoogste 1 miljoen EUR, of 1,5 miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoen, of 2 miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag voldoen. Voor leningen met een looptijd tussen vijf en tien jaar kunnen de maximumbedragen worden bijgesteld door bovenstaande bedragen te vermenigvuldigen met een ratio tien jaar/daadwerkelijke looptijd van de lening. Voor leningen met een looptijd van minder dan vijf jaar is het maximumbedrag hetzelfde als voor leningen met een looptijd van vijf jaar;

  • b) garanties met premies die niet marktconform zijn, met een looptijd van tien jaar en een gegarandeerd leningbedrag van ten hoogste 1,5 miljoen EUR, of 2,25 miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoen, of 3 miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag voldoen. Voor garanties met een looptijd tussen vijf en tien jaar kan het maximaal gegarandeerde bedrag worden bijgesteld door bovenstaande bedragen te vermenigvuldigen met een ratio tien jaar/daadwerkelijke looptijd van de garantie. Voor garanties met een looptijd van minder dan vijf jaar is het maximaal gegarandeerde bedrag hetzelfde als voor leningen met een looptijd van vijf jaar. De garantie bedraagt ten hoogste 80% van de onderliggende lening.

  • c) subsidies, met inbegrip van eigenvermogens- of quasi-eigenvermogensinvesteringen, rentekortingen en kortingen op de garantiepremies tot maximaal 0,4 miljoen EUR brutosubsidie-equivalent, of 0,6 miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoen, of 0,8 miljoen EUR voor ondernemingen gevestigd in steungebieden die aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag voldoen.

 • 4. Een begunstigde kan steun ontvangen via een mix van de in lid 3 van dit artikel bedoelde steuninstrumenten, mits het aandeel van de via één steuninstrument verleende steun, berekend op basis van het voor dat instrument toegestane maximale steunbedrag, in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van het resterende deel van het maximale steunbedrag dat is toegestaan voor de overige instrumenten die onderdeel vormen van dit soort gemengde instrument.

 • 5. Voor kleine en innovatieve ondernemingen kunnen de in lid 3 genoemde maximumbedragen worden verdubbeld.

5.4. Speciale subsidievoorwaarden haalbaarheidsstudies

Take-off haalbaarheidsstudies is een instrument gericht op het creëren van nieuwe innovatieve bedrijvigheid die het gevolg is van kennisbenutting bij universiteiten en publieke kennisinstellingen. Take-off haalbaarheidsstudies is daarmee onderscheidend en aanvullend ten opzichte van andere instrumenten van TTW.

Speciale subsidievoorwaarden die van toepassing zijn:

 • Voor duur en beëindiging van het project geldt dat de maximale duur van een Take-off haalbaarheidsstudieproject een half (0,5) jaar is. De financiering vangt aan op de startdatum en eindigt uiterlijk een half (0,5) jaar na de startdatum;

 • De startdatum van een Take-off haalbaarheidsstudieproject zal binnen 6 maanden na de dagtekening van het honoreringsbesluit zijn, tenzij TTW schriftelijk toestemming geeft voor een latere startdatum;

 • Tijdelijke en vaste personeelsplaatsen voor financiering in aanmerking komen tot een maximum van de duur van het project;

 • Te maken ‘out of pocket’ octrooikosten voor indiening of instandhouding van (een) octrooi(aanvrage)(n) gedurende de duur van het Take-off haalbaarheidsstudieproject kunnen in aanmerking komen voor financiering voor zover onderdeel van de goedgekeurde begroting;

 • Te maken kosten door derden voor zover deze projectactiviteiten betreffen die in opdracht van de projectleider door derden worden uitgevoerd kunnen in aanmerking komen voor financiering voor zover onderdeel van de goedgekeurde begroting;

 • De projectleider rapporteert eenmaal per Take-off haalbaarheidsstudieproject schriftelijk over de voortgang van het project, middels een eindrapport;

 • De Take-off financiering voor haalbaarheidsstudies is een persoonsgebonden subsidie. TTW kan te allen tijde de financiering tussentijds beëindigen indien de projectleider niet meer in staat is het project te leiden en er geen geschikte vervanger kan worden gevonden door de projectleider en het projectteam in overleg met TTW;

  TTW is bevoegd de subsidieverlening in te trekken of te wijzigen indien de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, danwel de begunstigde niet heeft voldaan aan de voorwaarden, danwel onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid, danwel de subsdieverlening onjuist was en begunstigde dit hoorde te weten;

 • Indien sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor kan worden gesproken over een substantiële wijziging van het vroegefaseplan en niet meer wordt voldaan aan het honoreringsvoorwaarden dient hiervan medling te worden gemaakt bij TTW. Te denken valt aan o.a.: een wijzinging van het team dat van invloed is op de uitvoering van het projectplan, etc.;

NWO-domein TTW & Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Juni 2017

Vastgesteld in de vergadering van het domeinbestuur TTW van 23 juni 2017.

 1. Voor deze call betreft het EZ financiering voor fase 1: haalbaarheidsstudies. Zie voor meer informatie de publicaties in de Staatscourant. 2014, 20679 en Stcrt. 2017, 20743.

  ^ [1]
 2. Een TO2 innovatieve starter is gedefinieerd als een innovatieve starter, van wie de economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een TO2-instelling. Het betreft proof-of-principle-/proof-of-concept-financiering waarbij het gaat om commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord.

  ^ [2]
 3. De starter is innovatief in de zin van de algemene groepsvrijstellingsverordening blijkend uit een door een externe deskundige uitgevoerde evaluatie of als de onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven minstens 10% van haar totale exploitatiekosten bedragen.

  ^ [3]
 4. Loonkosten zie Overheidstarieven directe loonkosten BBRA 2017, max schaal 12: Link

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina