Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017[Regeling vervalt per 05-09-2022.]

Geldend van 05-09-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 juni 2017 nr. BOACAT2017/043, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Hilversum

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de teammanager Toezicht van de gemeente Hilversum van 26 juni 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Medewerker Handhaving II (afdeling Publiekszaken, team Toezicht) in dienst van de gemeente Hilversum, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

  • 1 De teammanager Toezicht van de gemeente Hilversum brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2012 van 28 augustus 2012, nr. 5736985/Justis/12 zal vervallen op 5 september 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 september 2017 en vervalt met ingang van 5 september 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T