Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018

Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 en 76 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

1. Begripsbepalingen

 • Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code)

  Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

 • Minister

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Zorgaanbieder

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c Wmg én de houder is van de AGB-code die door de zorgverzekeraar aan de NZa is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het macrobeheersinstrument.

 • Zorgverzekeraar

  Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet.

 • Prestaties verpleging en verzorging

  De prestaties verpleging en verzorging als omschreven in artikel 4.1 van de Beleidsregel verpleging en verzorging. Alsmede de prestaties op basis van de Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging, de Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg en de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

 • Zorgverzekeringsfonds

  Het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet.

 • Budgettair kader zorg (BKZ)

  Door het Ministerie van VWS jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg.

 • Macrobeheersinstrument

  Instrument waarmee op grond van artikel 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid, van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het BKZ achteraf kunnen worden geredresseerd.

 • Macro-omzetgrens

  De bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.

 • Gerealiseerde omzet

  De omzet in 2018 verkregen uit declaratie van de prestaties verpleging en verzorging.

 • Kaderbrief

  De brief die de NZa in 2017 ontvangt van de Minister, met daarin voor 2018 de macro-omzetgrens.

 • Realisatiebrief

  De brief die de NZa ontvangt van de Minister na afloop van 2018, met daarin het besluit of het kader is overschreden en, zo ja, welk doelbedrag door de NZa moet worden teruggehaald.

 • Doelbedrag

  Het totaalbedrag dat door de NZa moet worden teruggehaald bij alle aanbieders van verpleging en verzorging, indien de Minister besluit dat een bedrag moet worden teruggehaald. Dit doelbedrag staat in de realisatiebrief.

2. Doel

Deze regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan het macrobeheersinstrument (mbi) en daarbij de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen te stellen:

 • administratievoorschriften;

 • voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;

 • voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een tariefgrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die in 2018 verpleging en verzorging leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze regeling is ook van toepassing op zorgaanbieders die in 2018 intensieve kindzorg leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zvw, voor zover deze zorg wordt geleverd door een rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband ten behoeve van verpleegkundige dagopvang of verblijfszorg.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zvw.

Deze regeling is daarnaast van toepassing op degene die gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt ten behoeve van zorgaanbieders of zorgverzekeraars zoals hierboven bedoeld, alsmede op de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders of zorgverzekeraars daartoe behoren.

4. Administratievoorschriften

De zorgverzekeraar richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kan worden afgeleid:

 • de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;

 • de AGB-code van de zorgaanbieder behorend bij de gerealiseerde omzet.

5. Gegevensverstrekking

 • 5.1 De zorgverzekeraar informeert de NZa per AGB-code over het totaal van de gerealiseerde omzet over het jaar 2018.

 • 5.2 De informatieverstrekking bedoeld in het eerste lid gebeurt uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarmee de NZa de zorgverzekeraar informeert over de aanleververplichting.

 • 5.3 De informatieverstrekking bedoeld in het eerste lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.

 • 5.4 De informatieverstrekking bedoeld in het eerste lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

  • naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats van de zorgaanbieder;

  • AGB-code van de zorgaanbieder;

  • gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;

  • het ingediende formulier zoals bedoeld in artikel 5.3;

  • een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7;

  • ondertekend voorblad van het formulier zoals bedoeld in artikel 5.3.

6. Uitzondering

Artikel 5 is niet van toepassing, indien door de NZa in een collectieve beschikking kenbaar is gemaakt dat de bovengrens met betrekking tot de verpleging en verzorging niet is overschreden.

7. Accountantscontrole gegevensverstrekking

De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van het artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt. Dit is overeenkomstig de wijze die is bepaald in de in artikel 5, derde en vierde lid genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.

8. Wijze van gegevensverstrekking

 • 8.1 De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar de NZa.

 • 8.2 Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).

9. Afdracht overschrijding

 • 9.1 Op grond van de Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018, draagt de NZa in een aanwijzing als bedoeld in artikel 76, tweede lid, Wmg, de zorgaanbieder op een percentage van de door haar in jaar 2018 behaalde omzet terug te betalen. Het hiervoor genoemde percentage, dat voor iedere zorgaanbieder van verpleging en verzorging hetzelfde is, wordt vastgesteld op basis van de (procentuele) verhouding tussen de hoogte van de overschrijding van de bovengrens en de op grond van artikel 50, tweede lid, onder c, Wmg, vastgestelde macro-omzetgrens.

 • 9.2 De in het vorige lid genoemde terugbetaling geschiedt ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds binnen een in de aanwijzing genoemde betalingstermijn.

10. Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze nadere regel treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Citeerregel

Deze nadere regel kan worden aangehaald als Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina