Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Intensieve kindzorg

  Intensieve kindzorg is zorg aan kinderen waarbij sprake is van behoefte aan zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Tevens is bij deze kinderen sprake van een behoefte aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid in combinatie met verpleegkundig technische handelingen.

 • Dagopvang

  Dagopvang mag alleen gedeclareerd worden bij tenminste zes uur aanwezigheid van een patiënt op één dag op een locatie ingericht voor verpleegkundige dagopvang voor intensieve kindzorg.

 • Verblijfsdag

  Een verblijfsdag is een kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van opname voor verblijf bij intensieve kindzorg. Een opname omvat minimaal één overnachting. De verblijfsdag mag alleen gedeclareerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag van ontslag – waarop de patiënt dus niet ‘s nachts verblijft – geldt niet als een te declareren verblijfsdag.

 • Audit-trail

  Zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegeven naar eindgegeven en omgekeerd achteraf door een externe accountant of, afhankelijk van de aard van de gegevens door de NZa en de ziektekostenverzekeraar, kan worden gevolgd en gecontroleerd.

 • Declaratie Het in rekening brengen van de verrichte prestatie(s) door de zorgaanbieder aan de patiënt of de ziektekostenverzekeraar.

 • Onderlinge dienstverlening

  De levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van de zorg als bedoeld in artikel 1 Wmg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder op het gebied van intensieve kindzorg. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

 • Tarief

  De prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van prestaties van een zorgaanbieder (artikel 1, onder k, Wmg).

 • Zorgaanbieder

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

 • Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code)

  Unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

2. Doel van de regeling

Deze regeling beoogt voorschriften te stellen voor verpleegkundige dagopvang of verblijfszorg bij kinderen met een intensieve zorgvraag over:

 • registratie;

 • administratie;

 • declaratiewijze.

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die intensieve kindzorg leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), en waarbij deze zorg wordt geleverd door een rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband ten behoeve van verpleegkundige dagopvang of verblijfszorg.

4. Registratievoorschriften

 • 4.1 De registratie van de prestaties en tarieven in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.

 • 4.2 Bij verblijf wordt het tijdstip en de datum van aankomst en de datum van vertrek geregistreerd.

 • 4.3 Bij dagopvang wordt het tijdstip van aankomst en vertrek en de betreffende datum geregistreerd.

5. Administratievoorschriften

De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De ziektekostenverzekeraar en de NZa moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op volledigheid, juistheid en actualiteit te controleren.

6. Declaratievoorschriften

 • 6.1 De prestaties als bedoeld in de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg worden niet eerder in rekening gebracht dan nadat de zorg geleverd is.

 • 6.2 Bij iedere declaratie moet een AGB-code vermeld worden.

 • 6.3 De declaratie van de prestaties vindt plaats op patiëntniveau. Dat houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het per patiënt geleverde aantal prestaties, het daarbij gehanteerde tarief en het totaalbedrag per prestatie per declaratieperiode. Op de declaratie wordt vermeld welke prestatie op welke dag (datum) geleverd is.

 • 6.4 Indien sprake is van onderlinge dienstverlening mag de zorgaanbieder die de (deel)prestatie levert deze uitsluitend in rekening brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

  De opdrachtgevende zorgaanbieder declareert de prestatie (vermeld onder artikel 4.1 en 4.2 van de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg) bij de patiënt of diens ziektekostenverzekeraar.

7. Verplichting

De verplichtingen als genoemd in deze regeling zijn van toepassing op het moment dat sprake is van levering van de prestaties, genoemd in de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

8. Verantwoordelijkheid

 • 8.1 De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.

 • 8.2 Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

 • 8.3 Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen. De rechtspersoon die de declaratie indient is verantwoordelijk.

 • 8.4 Bij onderlinge dienstverlening draagt de opdrachtgevende zorgaanbieder zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

10. Toepasselijkheid voorgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, met kenmerk NR/REG-1723, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

11. Voorbehoud

Deze Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van politieke besluitvorming inzake inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit zorgverzekering.

Op het moment van vaststelling van deze Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, is het gewijzigde besluit zorgverzekering voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer als bijlage bij brief van 19 mei 2017, met kenmerk 1135560-163950-Z. Deze Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg is opgesteld op basis van voornoemde voorhang van het Besluit zorgverzekering.

Indien het gewijzigde Besluit zorgverzekering niet per 1 januari 2018 in werking is getreden dan wel in werking is getreden met gewijzigde inhoud waardoor de inhoud van deze Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg wordt geraakt, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg onverkort van toepassing is.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina