Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 1

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

  • a. het tijdelijk ter beschikking stellen van vastgoed c.q. opvangplaatsen in de Bijlmerbajes door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ten behoeve van het (doen) realiseren en exploiteren van een pop-up-hotel;

  • b. economische activiteiten welke direct verband houden met de activiteit als bedoel onder sub a;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 22 juni 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff