Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling experiment meertalige dagopvang[Regeling vervalt per 01-07-2023.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2017, nr. 2017-0000100455, tot vaststelling van een tijdelijke regeling in verband met het experiment met meertaligheid in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijke regeling experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk)

Artikel 1

De aanvraag, bedoeld in artikel 5, van het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang, wordt gedaan voor 1 september 2017.

Artikel 2

Indien meer dan 20 kindercentra in aanmerking komen voor deelname aan het experiment, worden de volgende selectiecriteria achtereenvolgens toegepast:

  • a. spreiding naar taal, waarbij gestreefd wordt naar een gelijke verdeling over de Duitse, Engelse en Franse taal;

  • b. geografische spreiding, waarbij gestreefd wordt naar een deelnemer uit elke provincie;

  • c. spreiding naar houder van het kindercentrum, waarbij gestreefd wordt na een zo groot mogelijk aantal verschillende houders;

  • d. de volgorde van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017 en vervalt met ingang van 1 juli 2023.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling experiment meertalige dagopvang.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher