Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 2087758 van 15 juni 2017 houdende toestemming aan de korpschef van politie tot het verstrekken van politiegegevens aan de burgemeester ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang of dwangsom als bedoeld in artikel 151d van de Gemeentewet (Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast)

DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Overwegende:

Dat woonoverlast een veelvoorkomend en hardnekkig probleem is met grote gevolgen voor het woongenot en de gevoelens van veiligheid van de slachtoffers;

Dat met de Wet aanpak woonoverlast een nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheid is geïntroduceerd waarmee de lokale overheid de overlastgever efficiënter kan aanpakken;

Dat ten behoeve hiervan in de Gemeentewet een nieuw artikel 151d is opgenomen dat voorziet in een bevoegdheidsverlening door de gemeenteraad aan de burgemeester tot oplegging van een last onder bestuursdwang of dwangsom aan degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, indien door die gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf omwonenden ernstig en herhaaldelijk worden gehinderd;

Dat in veel gevallen de meldingen van woonoverlast binnenkomen bij de politie, die deze meldingen in het politiesysteem BVH verwerkt;

Dat het noodzakelijk is dat deze meldingen van woonoverlast en de bijbehorende relevante politiegegevens die op grond van artikel 8 Wet politiegegevens (hierna: Wpg) worden verwerkt, kunnen worden verstrekt aan de burgemeester, zodat de burgemeester deze gegevens in zijn afwegingen kan betrekken wanneer hij de bevoegdheid heeft gekregen van de gemeenteraad tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom;

Dat artikel 16, eerste lid, onderdeel c, Wpg voorziet in de mogelijkheid van verstrekking van politiegegevens aan de burgemeester voor zover hij deze behoeft in het kader van de handhaving van de openbare orde; dat de verstrekking van politiegegevens voor de hierboven genoemde bevoegdheidsverlening aan de burgemeester tot oplegging van een last onder bestuursdwang of dwangsom, opgenomen in artikel 151d Gemeentewet, niet plaatsvindt in het kader van de handhaving van de openbare orde, maar met het oog op de aanpak van woonoverlast;

Dat ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Wpg, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur personen en instanties kunnen worden aangewezen aan wie of waaraan, met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, politiegegevens worden of kunnen worden verstrekt ter uitvoering van de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur aan te geven taak; Dat het Besluit politiegegevens geen uitdrukkelijke grondslag biedt tot het verstrekken van politiegegevens die zijn verwerkt op grond van artikel 8 Wpg aan de burgemeester ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 151d van de Gemeentewet en in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van die bevoegdheid;

Dat ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Wpg, de Minister van Veiligheid en Justitie toestemming kan geven tot het verstrekken van daarbij door hem te omschrijven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang;

Dat met de verstrekking van deze politiegegevens die worden verwerkt op grond van artikel 8 Wpg aan de burgemeester een zwaarwegend algemeen belang wordt gediend, omdat de burgemeester met deze gegevens een betere afweging kan maken ten aanzien van de in te zetten bestuursrechtelijke bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en ten aanzien van de handhaving van die bevoegdheid, en dat dit de bestrijding van woonoverlast ten goede komt en daarmee van het woongenot en veiligheidsgevoel van slachtoffers;

Dat vanwege de gevoelige aard van de te verstrekken gegevens nadere voorschriften en voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de verstrekking, de verwerking en de verdere verwerking daarvan;

Dat met de verlening van deze toestemming vooruit wordt gelopen op een voorstel tot aanpassing van het Besluit politiegegevens, zodat deze machtiging een tijdelijk karakter heeft.

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Wet politiegegevens

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de korpschef van het landelijk politiekorps wordt toestemming verleend politiegegevens te verstrekken aan de burgemeester, ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 151d, tweede lid, van de Gemeentewet en in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van die bevoegdheid.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde politiegegevens betreffen uitsluitend politiegegevens die worden verwerkt ingevolge artikel 8 van de Wet politiegegevens en die gedragingen omvatten die in of vanuit de woning of het erf behorend bij die woning of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf ernstige hinder voor omwonenden veroorzaken.

  • 3 De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens vindt slechts plaats als het opsporingsbelang zich hier niet tegen verzet.

Artikel 2

De burgemeester treft maatregelen die waarborgen dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, dat deze gegevens niet worden doorverstrekt, en dat de gegevens worden vernietigd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Artikel 3

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 juli 2017, en vervalt op de dag dat in het Besluit politiegegevens in deze verstrekking van politiegegevens is voorzien.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Wpg-machtigingsbesluit Wet aanpak woonoverlast

’s-Gravenhage, 15 juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok