Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte, grondgebonden, opkweek van prei tegen tabakstrips (Thrips tabaci), 2017[Regeling vervallen per 28-08-2017.]

Geldend van 17-06-2017 t/m 27-08-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 juni 2017, nr. 17077881, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte, grondgebonden, opkweek van prei tegen tabakstrips (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte, grondgebonden, opkweek van prei tegen tabakstrips (Thrips tabaci), 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Benevia ter bescherming van de onbedekte, grondgebonden, opkweek van prei tegen tabakstrips (Thrips tabaci).

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 28 augustus 2017.

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte, grondgebonden, opkweek van prei tegen tabakstrips (Thrips tabaci), 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage : Wettelijk Gebruiksvoorschrift Benevia (cyantraniliprole, 100g/l) [Vervallen per 28-08-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift [Vervallen per 28-08-2017]

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-

Gebied

Werkzaamheid getoetst op

Maximale dosering* middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheids- termijn in dagen

Prei

(onbedekte opkweek)

Trips1

0,75 L/ha

2

7

14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

1 tabakstrips (Thrips tabaci)

Overige Toepassingsvoorwaarden [Vervallen per 28-08-2017]

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en bestuivers te beschermen is toepassing van het middel in prei uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) met driftarme Venturidop in combinatie met een kantdop en luchtondersteuning met inachtneming van een totale teeltvrije zone van tenminste 2 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens), of

  • Conventionele spuit met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en Hardi TwinForce luchtondersteuning met inachtneming van een totale teeltvrije zone van tenminste 2 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens).

Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de ryanodine receptor modulators. De Irac code is 28.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.